Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ»

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018, τηλ. 210-6161300), στις 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2020.

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3.  Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4.  Ενημέρωση από  τηn Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020.

5.  Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2020.

6.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

8. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των μη εκτελεστικών μελών (ανεξαρτήτων ή μη) της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του κατά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το άρθ. 44 Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 74 του Ν.4706/2020

9. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

 

 

Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 1η Επαναληπτική στις, 10 Ιουλίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο τόπο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και τότε η απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 2η Επαναληπτική στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στον ίδιο ως άνω τόπο. Δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση, μετά από αναβολή, συνέχισης προηγούμενης Γ.Σ. δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, και σ' αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 124 § 1, 6 Ν 4548/2018 (πρώην άρθ. 28α ΚΝ 2190/20).

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 § 4, 123 § 1,3,4,5, 124 § 1,6, 128, 141 Ν 4548/2018 (πρώην άρθ. 26 § 2β, 27, 28α & 39 ΚΝ 2190/1920) παρατίθενται κατωτέρω ενημερωτικά στοιχεία σε σχέση με την επικείμενη τακτική Γ.Σ.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιάς ψήφου. Στη Γ.Σ. δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., ήτοι κατά τις 25.06.2021 και ώρα 12:00:00 μ.μ (Ημερομηνία Καταγραφής, άρθ. 124 § 6 Ν 4548/2018), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., ήτοι μέχρι στις 27.06.2021. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Στις τυχόν 1η και 2η επαναληπτική Γ.Σ. μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Επειδή δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις τυχόν επαναληπτικές Γ.Σ. και επειδή αυτές δεν απέχουν άνω των 30 ημερών από την άνω Ημερομηνία Καταγραφής, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την άνω Ημερομηνία Καταγραφής. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στις Γ.Σ. ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την 1η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 § 1, 6 Ν 4548/2018 (πρώην άρθ. 28α ΚΝ 2190/20) ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της (124 § 5 Ν 4548/2018 - πρώην άρθ. 28α § 6 ΚΝ 2190/20).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γ.Σ.

2.Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γ.Σ. και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γ.Σ. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γ.Σ. ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ., κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Δ.Σ. ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις α – γ (άρθ. 128 § 5 Ν 4548/2018).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία είτε με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της http://www.vis.gr (οράτε κατωτέρω) έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο + 30 210 6161399 υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά (ΤΚ 19018, εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΙ), σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ ή της επαναληπτικής Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, πλην της περίπτωσης του δόλου, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του μετόχου στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση προφανούς πλαστογράφησης της υπογραφής του μετόχου, η Eταιρία δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον μέτοχο ή να πράττει ό,τι κρίνει αναγκαίο και προσήκον για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας η εξουσιοδότηση δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρία με αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 6161300.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ούτε είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γ.Σ. με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως.

3.Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις 141 § 2,3,6,7 Ν 4548/2018 (πρώην § 2,2α,4 & 5 άρθ. 39 ΚΝ 2190/1920)

α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γ.Σ. και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους [κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 § 4 Ν 4548/2018 (πρώην 27 § 3 ΚΝ 2190/1920)].

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων [κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 § 4 Ν 4548/2018 (πρώην 27 § 3 ΚΝ 2190/1920)], 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό (γ) περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας (άρθ. 141 § 12 Ν 4548/2018 (πρώην 39 § 8 ΚΝ 2190/1920).

4.Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου  

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, που υφίστανται κατά την 09.06.2021, ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2021, ανέρχεται σε 4.968.600.

5.Πληροφορίες, διάθεση εγγράφων

Πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες (πλήρης πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ.), που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.vis.gr, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου (παρατίθεται κατωτέρω), των άλλων εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρίας, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6161300.

Μαγούλα 09/06/2021                                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων