Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Απόδοση ιδιότητας τακτικού μέλους σε αναπληρωματικό μέλος - Συγκρότηση σε Σώμα

Η Εταιρία REVOIL A.E.E.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 24.6.2021 έκανε δεκτή την από 24.6.2021 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της κου Κωνσταντίνου Καρρά χωρίς να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.

Επίσης ενέκρινε όπως καταλάβει τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κος Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλεγεί με την από 28.6.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28.06.2024.

Επίσης διαπίστωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 ο κ. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος παύει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και ως εκ τούτου εκπίπτει η ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε όπως αυτός παραμείνει στο Διοικητικό Συμβουλίου ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Το ανωτέρω θα τεθεί υπόψη προς επιβεβαίωση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

 

  1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
  2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.
  4. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  5. Στεργιόπουλος  Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη,  μη εκτελεστικό μέλος.
  6.  Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  7. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Καρρά από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε όπως στην αυριανή του συνεδρίαση της 25.6.2021 αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που μεταξύ άλλων θα καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, να ορίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων