Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα - Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με συνεδρίασή του την 25η Ιουνίου 2021, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που  πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Ρούσσο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προχώρησε εκ νέου σε συγκρότηση σε σώμα ως ακολούθως :    

 1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Λουκίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
 2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
 3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.
 4. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
 5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 6.  Μαρία Σάββα του Επιφάνειου και της Άννας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 7. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου και της Ερασμίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στην ίδια συνεδρίαση και σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 25.6.2021 περί καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και του νόμου Ν.3016/2002.

Πιο συγκεκριμένα εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί αποκλειστικά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι μέλη Δ.Σ.:

 • Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Βασιλική Σακελλαροπούλου  του Στέργιου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Ιωάννη Ρούσσο του Ευάγγελου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Ακολούθως την ίδια ημέρα τα εκλεγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :

 • Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Βασιλική Σακελλαροπούλου  του Στέργιου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου  
 • Ιωάννης Ρούσσος του Ευάγγελου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1ζ) του ν. 4449/2017, η κα Μαρία Σάββα, ως ανεξάρτητη από την Εταιρία, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων