Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Γνωστοποίηση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2021, εξέλεξε ως νέο μέλος του την κα Μαρία Μπαγιώκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Νικόλαου Μουζάκη και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι τις 10.9.2021.

Η κα Μαρία Μπαγιώκου θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η κα Μπαγιώκου επιλέγεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. καθώς με την παραίτηση του κου Μουζάκη, ο οποίος ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών υπολείπεται κατά ένα του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η επιλογή ανεξάρτητου μέλους από το Δ.Σ. Για την επιλογή της το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του.  

 

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10.09.2021, ως ακολούθως: 

  1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου,  Πρόεδρος, μη εκτελεστικός.
  2. Enrico Vigano του Renato, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  3. Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου,  εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
  4. Carlo Luigi Mandelli, μέλος, μη εκτελεστικό.
  5. Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio,  μέλος, μη εκτελεστικό.
  6. Alessandro Edoardo Franzosi του Serafino, μέλος, μη εκτελεστικό.
  7. Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  8. Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

 Oι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δεν τροποποιούνται και παραμένουν σύμφωνα με την από 21/6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

2) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε όπως το νέο μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Μπαγιώκου αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 ν.4449/17 για την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς είναι μη εκτελεστικό μέλος, ανεξάρτητο και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

 

 

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων