Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 31/08/2021 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , στην οποία εκλέχθηκε νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό ο κος Θεοδόσης Ε. Γεώργιος . Επίσης εκλέχθηκε και η νεοσύστατη Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας , και οι Επιτροπές του μετά το Πρακτικό του της 31/08/2021 και μετά της συγκρότησής του σε Σώμα είναι τα εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά μέλη

Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου, μέλος

Μη Εκτελεστικά μέλη

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μάρκος Καλούδης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος.


Επιτροπή Ελέγχου παραμένει η ίδια

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος
Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος
Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Μέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

Γκανίας Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής , Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Καλούδης Κ. Μάρκος μέλος της επιτροπής , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Θεοδόσης Ε. Γεώργιος μέλος της επιτροπής , Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 29/07/2027.

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων