Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση: Εξαγορά Μετοχών της ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

 

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5 Οκτωβρίου 2021 προέβη στην αγορά  πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (55.266) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€60,00) εκάστη, ήτοι του συνόλου (100%) των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 83028010000  που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ και  είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ 998160852 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ   ΑΘΗΝΩΝ.

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ» ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ (€ 3.315.960,00), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (55.266) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης εξήντα ευρώ (€60,00)

 

Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως άνω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€835.643,74).

 

 

Για την «B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»

 

 

 

 

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 05/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων