Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η διοίκηση της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ανακοινώνει  την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρία "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ήτοι ποσοστού 50,00% που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές », στην εταιρεία «S-MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (338.000€), ήτοι  δέκα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (13,52) ανά μετοχή. Η θυγατρική εταιρεία ενοποιείτο με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  και η επίπτωση της πώλησης  δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε",  σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί μέτοχοι της "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", οι οποίοι κατείχαν το υπόλοιπο 50%, πώλησαν ομοίως τις μετοχές τους στην ως άνω αγοράστρια με το ίδιο τίμημα.

Η πώληση της συμμετοχής  του 50% της εταιρείας "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εκδίδει το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό περιοδικό Τηλέραμα,  εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής προσαρμογής του ομίλου στα νέα δεδομένα των media, η οποία περιλαμβάνει τον συνεχή μετασχηματισμό του ομίλου στη νέα εποχή, επενδύοντας συνεχώς σε νέα ψηφιακά μέσα.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων