Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Αγορά Ιδίων Μετοχών

Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών της 9/7/2024

Η εταιρεία «Performance Technologies A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 31/1/2024 απόφασης του 8ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως εξειδικεύτηκε με την από 12/4/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 9/7/2024 πραγματοποίησε αγορά 1.500 ίδιων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,973 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.459,95 ευρώ.

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές και αθροιστικά του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση της 8/9/2022, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 61.683 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,44% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων