Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών - Χρηματιστήριο Αθηνών


 

10ης Μαΐου 2019

 

Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών - Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης και αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (GRS201003019) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση, λόγω εμφάνισης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών).  Η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Μαΐου 2019.

Επίσης, οι μετοχές της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. (GRS371113002), η οποία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, θα μεταφερθούν από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση, εφόσον η εταιρία εξακολουθεί να εμπίπτει στο εν λόγω κριτήριο και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού ελέγχου και την τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, σε συνέχεια του εν λόγω ελέγχου και την άρση αναστολής των μετοχών της.

Ο συνολικός αριθμός  των εισηγμένων εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, μετά τα προαναφερόμενα, διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 10.05.2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 13.05.2019
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 130 129
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 27 28
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 17 17
ΣΥΝΟΛΟ 174 174

 

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (GRS507003002) από την Εναλλακτική Αγορά (EN.A) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της εταιρίας, δυνάμει της από 26.03.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης, ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ως ημερομηνία αφαίρεσής τους από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

Τέλος, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την παραίτηση της εταιρείας «AXIA VENTURES GROUP LTD», από την ιδιότητα του Εξ' Αποστάσεως Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 


 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων