Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών - Χρηματιστήριο Αθηνών


 

17ης Μαρτίου 2020

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών - Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 06/03/2020, ενέκρινε:

 • Τη μείωση της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών της Αγοράς Αξιών,  η οποία υπολογίζεται με βάση την αξία των ετήσιων καταρτιζόμενων συνναλαγών τους,  μη λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.
 • Την προώθηση του προϊόντος «Διμερής Δανεισμός Τίτλων», με την κατάργηση της κατώτατης επιτρεπόμενης αξίας συναλλαγής. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 20 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.
 • Την πάγια πρόβλεψη της επιστροφής του ποσού των €4.000 στα Μέλη Διαπραγμάτευσης για την χρήση κόμβου ΔΧΣ, η οποία ισχύει ήδη για 9 συναπτά έτη. Η εφαρμογή της επιστροφής πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και υπό την προυπόθεση ότι το Μέλος είναι οικονομικά ενήμερο με βάση το τέλος του κάθε ημερολογιακού έτους. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2019.
 • Τη μείωση του κόστους των μισθωμένων γραμμών προς τα Μέλη Διαπραγμάτευσης, από €357/μήνα που ίσχυε, σε €340/μήνα. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.
 • Την κατάργηση της χρέωσης των αδειών χρήσης τερματικών ORAMA των Μελών Διαπραγμάτευσης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.
 • Την εφαρμογή προ-συναλλακτικού ελέγχου για το Μέγιστο Όριο Εντολής που αφορά σε υπέρβαση οριζόμενου ανώτατου ορίου αξίας εντολών. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 22 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.
 • Την εισαγωγή νέου πεδίου καταχώρησης εντολής (algo flag) στα Υποχρεωτικά Στοιχεία Εντολών για τη σήμανση δραστηριοποίησης «Αλγοριθμικών Συναλλαγών» μέσω «ΑΠΑ» & «ΑπΕΠΑ». Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 22 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 16/03/2020.
 • Την εφαρμογή προ-συναλλακτικού ελέγχου για τη δραστηριοποίηση μέσω «Αλγοριθμικών Συναλλαγών» και μέσω χρήσης των υπηρεσιών «ΑΠΑ» & «ΑπΕΠΑ». Τα Μέλη που δεν έχουν προβεί στη σχετική δήλωση για χρήση των εν λόγω ιδιοτήτων, δε θα δύνανται να καταχωρίσουν εντολές με αυτές τις επιλογές (system validation). Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 1 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.
 • Την αναγνώριση των μεμονωμένων εντολών (single orders) των Ειδικών Διαπραγματευτών ως εντολές που προκύπτουν από την υποχρέωση άσκησης της ιδιότητας Ειδικής Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Για την εισαγωγή μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Κάθε μεμονωμένη εντολή Ειδικού Διαπραγματευτή  αγοράς ή πώλησης θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους τιμών του τελευταίου ενεργού ζεύγους εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης  αυτού.
  • Η ποσότητα κινητών αξιών του συνόλου των μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης αγοράς ή πώλησης θα πρέπει να ισούται κατ' ελάχιστον με την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας.
  • Η συνολική ποσότητα κινητών αξιών των μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης, αν πρόκειται για εντολή αγοράς, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισόποσες μεμονωμένες εντολές πώλησης και αντίστροφα.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 2 του ΔΣ ΧΑ, καθώς και η τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ σχετικά με την εξαίρεση χρέωσης των εντολών αυτών, έχει ισχύ από 30/03/2020.

 • Τη διάθεση νέας εφαρμογής εντολοδοσίας στα Μέλη Διαπραγμάτευσης με την ονομασία «XNet Trader» με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των Μελών παρέχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός ευρύτατου φάσματος λειτουργιών που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής αφορούν εισαγωγή, αναζήτηση, διόρθωση ή ακύρωση εντολών, κατάρτιση, παρακολούθηση συναλλαγών και απεικόνιση πληροφοριών που αφορούν την αγορά σε πραγματικό χρόνο. Το κόστος της εφαρμογής ορίζεται στα €1.200 ανά χρήστη ανά έτος, με ελάχιστη χρήση το ένα έτος ανά αίτηση ενεργοποίησης. Οι σχετικές τροποποιήσεις στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ και στην Απόφαση 21 του ΔΣ ΧΑ έχουν ισχύ από 16/03/2020.

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 


 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων