Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

 

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf

 

 

Ανακοίνωση

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

7 Σεπτεμβρίου 2010 - Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 21/6/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 8.497.913,19 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,10 Ευρώ σε 0,97 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 63.407.506,11 Ευρώ, διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 Ευρώ.

Την 30/7/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6025 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χ.Α. ενημερώθηκε στις 6/9/2010 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,13 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Παρασκευή 24/09/2010 (αποκοπή Τετάρτη 22/09/2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία (22/09/2010), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τις 6 Οκτωβρίου 2010 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Από την 30.9.2015, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας.

 

Σημειώνεται ότι η αποκοπή του δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μετά από τη λήξη των τρεχουσών σειρών των σχετικών παραγώγων στα οποία η μετοχή της εταιρίας συνιστά υποκείμενη αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-3366616 κα Δουλουφάκη).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων