Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/06/2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» (GRS074083007, GRS074084005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2018, €0,159079 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,143171 ανά μετοχή).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων