Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/06/2019

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 159/11.04.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 7.400 (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (GRS070003009). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών με απόκλιση κατά ποσοστό μείον τρία τοις εκατό (-3%).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων