Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/04/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5/909/08.04.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (GRS406003004), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS517003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,06 ανά μετοχή.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων