Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/07/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (GRS247003007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.808.300 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,50. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 09/07/2019 έως και 23/07/2019 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 09/07/2019 έως και 18/07/2019. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/07/2019, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (03/07/2019): €0,5200 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,5150.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (GRS260333000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,463903 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,4175127 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» (GRS407183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,103 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0927 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «SPACE HELLAS Α.Ε.» (GRS402003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,06 ανά μετοχή το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικού και από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,054 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς: α) το μέρισμα χρήσεως 2018 €0,57 ανά μετοχή, και β) το ειδικό μέρισμα €2,00 ανά μετοχή.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων