Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/07/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 170.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004), με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΔΑΚ». Στις 08/07/2019, το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 812.382 μερίδια.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (GRS372003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,15 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,135 ανά μετοχή).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων