Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/07/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 5.616.600 δικαιώματα (ΙΝΤΕΤΔ) της  εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 09/07/2019 έως και 18/07/2019, με κωδικό ISIN GRX247003007, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0250. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 09/07/2019 έως και 23/07/2019.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS397003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,054 ανά μετοχή).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων