Εταιρικές πράξεις αξιών

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/07/2019

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών (GRS419003009) και των ομολογιών (GRC4191173B0) της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 5.616.600 δικαιώματα (ΙΝΤΕΤΔ) της  εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 09/07/2019 έως και 18/07/2019, με κωδικό ISIN GRX247003007, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0250. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 09/07/2019 έως και 23/07/2019.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS397003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,054 ανά μετοχή).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων