Αγορά Παραγώγων
Τα προϊόντα στατιστικής πληροφόρησης της αγοράς παραγώγων παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τα Σ.Μ.Ε., τα δικαιώματα προαίρεσης και τα ειδικά αρχεία των προϊόντων που διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη αγορά του Χ.Α.. Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής:

 

 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Κωδικός
 Στοιχεία συναλλαγών 201001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 201002
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών 201003
 Κατανομή επενδυτών   201004
   
 Δικαιώματα Προαίρεσης Κωδικός
 Στοιχεία συναλλαγών 202001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 202002
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών (προϊόν 201003) 202003
 Κατανομή επενδυτών  202004
   
 Προϊόντα Δανεισμού (στοιχεία έως 30.11.2014) Κωδικός
 Στοιχεία συναλλαγών 203001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 203002
   
 Ειδικά αρχεία   Κωδικός
 Fixing prices   204001
 Risk prices   204002
 Vectors files   204003
 Series files   204004
 Risk parameters per series   204005
 Risk parameters per underlying & instr group   204006
   

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων