Αγορά Αξιών
Τα προϊόντα στατιστικής πληροφόρησης της αγοράς αξιών προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων σχετικά με τις εισηγμένες εταιρίες και το σύνολο των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη αγορά του Χ.Α.. Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής:

 

 Εισηγμένες Εταιρίες Κωδικός Demo αρχείο
 Γενικά στοιχεία 101001
 Στοιχεία Δ.Σ. 101002
 Μερίσματα 101003
 Απολογιστικά στοιχεία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίων εγγραφών 101004
 Συνοπτικά στοιχεία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίων εγγραφών 101005
 Ετήσιοι ισολογισμοί 101006
 Ενοποιημένοι ετήσιοι ισολογισμοί 101007
 Λογιστικές καταστάσεις  101008
 Οικονομικά ημερολόγια 101009
 Δελτία τύπου & ανακοινώσεις 101010
 Εταιρικές πράξεις ημέρας 101011
 Ημερήσια ενημέρωση ανακοινώσεων 101012
 Κατανομή επενδυτών 101013
     
 Δείκτες Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 102001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 102002
 Σύνθεση δεικτών 102003
 Ιστορικό διάγραμμα δεικτών 102004
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών 102005
 Ημερήσια στοιχεία δείκτη 'Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.'  νέο!! 102006  
     
 Μετοχές Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 103001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 103002
 Πακέτα μετοχών 103003
 Ανοικτές πωλήσεις 103004
 Ιστορικό διάγραμμα μετοχών 103005
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών (περιλαμβάνει δύο αρχεία) 103007 1), 2)
 Ημερήσια ενημέρωση 10 ανοδικών/καθοδικών μετοχών 103008
 Στοιχεία μετοχών ανά ISIN  νέο!! 103009  
 Ανάλυση συναλλαγών ανά κατηγορία επενδυτών  νέο!! 103010  
     
 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 104001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 104002
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών (προϊόν 103007) 104003
     
 Ομόλογα Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 105001
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών 105002
     
 Παραστατικοί Τίτλοι  ΝΕΟ!! Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών  νέο!! 106001  
 Ενδοσυνεδριακές τιμές  νέο!! 106002  
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών  (προϊόν 103007)  νέο!! 106003  
     

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων