(β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     2, 3 Μαρτίου 2022 και ώρες 18:00 - 22:00
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     28 Φεβρουαρίου
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     180 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες
1. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αποτίμηση). 
1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards). 
1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures). 
1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options). 
1.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps). 
1.5 Άλλα παράγωγα μέσα (CDΟ, CDS, TRS, CLN, κίνδυνοι).
2.  Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage). 
3.  Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging). 
4.  Αντιστάθμιση με χρήση προθεσμιακών συμβολαίων. 
5.  Αντιστάθμιση με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures hedging). 
6. Αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (option hedging).
7. Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance)
 

Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher