Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2018 συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προωθεί τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση και ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων σε τοπικές κεφαλαιαγορές. Ακολουθώντας την κλήση για δράση των οργανισμών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση του «Οδηγού δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών», επιδιώκοντας να προωθήσει και να ενισχύσει τις πρακτικές δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.

Ο Οδηγός βοηθά τις εισηγμένες εταιρείες να αναπτύξουν την επίδοση τους σε θέματα ESG, και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους επενδυτές. Αποτελεί εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται, με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στην μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Παρέχει επίσης πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

Η ανάπτυξη του Οδηγού βασίστηκε σε βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τα πρότυπα ανά κλάδο του SASB, οι κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας GRI, το CDP και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, καθώς και στις υπάρχουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Παρότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Οδηγός είναι οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες όλων των μεγεθών με δραστηριοποίηση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι εταιρείες με ιστορικό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους μέσω της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών που περιγράφονται στον οδηγό, ενώ εκείνες που μόλις ξεκινούν να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό στις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα βιωσιμότητας.

 

Οδηγός Δημοσιοποίησης
Πληροφοριών ESG
2019

Οδηγός Δημοσιοποίησης
Πληροφοριών ESG 
2022

 

Οδηγός Δημοσιοποίησης
Πληροφοριών ESG 
2024
Nέα Έκδοση

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
esg@athexgroup.gr