ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε μείωση κατά 5,52%  και ανήλθε σε 17.428  χιλ.€ έναντι 18.447 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  3.869 χιλ.€ έναντι 4.309 χιλ.€  την προηγούμενη χρήση.

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.325 χιλ.€ έναντι 2.598 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.732 χιλ.€ έναντι 1.929 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.963 χιλ. € έναντι 3.817 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.906 χιλ.€.

 

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 1.818 χιλ.€ έναντι 501 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,1600 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων