Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

To Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
 
"Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση, τεχνική διαχείριση & λειτουργία υποδομής δημόσιου κλειδιού για την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων σε εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Qualified Signature Creation Device) και την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση πιστοποιητικών γνησιότητας ιστοτόπων και μηχανών, ως Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Trust Service Provider - TSP)".
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013

To Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
 
"Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση, τεχνική διαχείριση & λειτουργία υποδομής δημόσιου κλειδιού για την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων σε εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Qualified Signature Creation Device) και την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση πιστοποιητικών γνησιότητας ιστοτόπων και μηχανών, ως Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Trust Service Provider - TSP) ".
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher