ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 09.09.2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της πανδημίας και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 7 μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.087.709  μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 94,01 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018).

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρίας για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

 ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα αποτελέσματα της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2020.

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

 

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης των μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία). 

 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

 

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2021.

 

Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη εταιρική χρήση 2020, συνολικού ύψους Ευρώ οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και δώδεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (854.012,55) καθώς και προενέκρινε την αμοιβή τους για την εταιρική  χρήση 2021.

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

ΟΓΔΟΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.085.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 2.000

 

ΕΝΑΤΟ ΘΕΜΑ: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και ορισμός της αμοιβής της.

 

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.»  και ειδικότερα τους παρακάτω ελεγκτές

1. Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σαβάδης Ιωάννης  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33391 και

2. Αναπληρωματικός  ελεγκτής ο  κ. Μανωλίκας Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24191

 και όρισε την αμοιβή τους για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και για την έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών στο ποσό των σαράντα έξι  χιλιάδων ευρώ (46.000,00€) ετησίως πλέον ΦΠΑ. 

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.  

 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.  

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

 

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.  

 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

 

Ψήφοι υπέρ: 26.087.709, Ψήφοι κατά: 0, Αποχή: 0

 

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ: Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων