ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02-09-2020, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280, έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες  ανάθεσης  κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών  του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του Ν. 3310/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα  ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση ή στη μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία καλεί επίσης τους μετόχους της που είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία  αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων  τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στην μετοχική τους σύνθεση ή στην μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ότι θα έχουν τις κυρώσεις  που προβλέπονται στην παράγραφο  2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96, ήτοι θα στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.

 

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων