Εταιρική υπευθυνότητα - Συμμετοχές

 

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ μέλος του CSR

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ είναι Μέλος του Δικτύου από το 2006 και συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο μέρος των δράσεων ή των ενεργειών του.

 

Μέλος στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΙΕΠ)

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ έγινε το 2011 Μέλος του Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 37 πολυεθνικών, μεγάλων ελληνικών εταιριών και επιστημονικών φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στόχος των δράσεων του Ινστιτούτου είναι η αναγνώριση της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. Αποστολή του ΕΙΕΠ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πολίτη, καταναλωτή στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Μέλος στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)

Είμαστε Μέλος στο ΣΕΝ υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Σωματείου που έχουν σημαντικό σκοπό την προ-ώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως βάση για την επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή των νέων. Τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Σωματείου αφορούν μαθητές σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και πλαισιώνονται από την συμμετοχή, γνώσεις και εμπειρίες των στελεχών/εταιριών που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή με ‘μαθήματα επιχειρηματικότητας'.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων