Διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στην αγορά αξιών του ΧΑ γίνεται μέσω των Μελών διαπραγμάτευσης του ΧΑ. Μόνο τα Μέλη αυτά έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών ΟΑΣΗΣ και συνεπώς την δυνατότητα εισαγωγής εντολών.

Το ΧΑ δέχεται ως Μέλη, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με έδρα την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά αξιών του ΧΑ και οι ελληνικοί τίτλοι αποκτούν διεθνή εμβέλεια και είναι διαθέσιμοι σε επενδυτές και εκτός ελληνικών συνόρων.

Επίσης, το OASIS υποστηρίζει τον θεσμό του Ειδικού Διαπραγματευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης προκειμένου να παρέχει ρευστότητα στην μετοχή ή τις μετοχές των εταιριών των οποίων έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση.

Οι τύποι εντολών που δέχεται το σύστημα διαμορφώνονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: την τιμή, τη συνθήκη και τη διάρκεια.

Οι εντολές που εισάγονται στο ΟΑΣΗΣ από τα Μέλη για την διαπραγμάτευση των κινητών αξιών κατατάσσονται πρώτα με βάση την τιμή τους, και μετά βάσει του χρόνου εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της MiFID II, το έγκυρο βήμα τιμής διαμορφώνεται με βάση το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών του χρεογράφου κατά το προηγούμενο έτος και τον πίνακα που αναφέρεται στο RTS 11. 

Τέλος, όλες οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στο ΧΑ, διαπραγματεύονται με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα (1) τεμάχιο.

Χρήσιμα αρχεία

 Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου
Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συναλλαγών (ΜΗΑΣ) και Έγκυρο Βήμα Τιμής (Σε ισχύ από Απρίλιο 2024)
Ελάχιστη αξία προσυμφωνημένων συναλλαγών Μεθ. 6-1 (Σε ισχύ από Απρίλιο 2024)
Κατηγορίες Συναλλακτικής Δραστηριότητας & Ειδική Διαπραγμάτευση στην Κύρια αγορά στο ΧΑ
Πίνακες, Κατηγορίες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης
Τύποι Εντολών
Περιγραφή Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ)  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων