Ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ), ένας από τους βασικούς πυλώνες του μοντέλου-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Όπως  σημειώνεται  στο  ενημερωτικό  σημείωμα  του  Yπουργείου Περιβάλλοντος, το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει:

  • στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές
  • στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού  κόστους  και  τη  διασφάλιση  καλύτερων  τιμών για  τα  νοικοκυριά  και  τις επιχειρήσεις
  • στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ. Με το Ν. 4512/2018 τροποποιείται ο Ν. 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο Στόχο» (TargetΜodel).

Εντός του 2019 αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με την έναρξη των τεσσάρων  νέων  αγορών  ρεύματος,  οι  οποίες  θα  αντικαταστήσουν  το  μοντέλο  υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), που ισχύει σήμερα. Αυτό προβλέπει ο «οδικός χάρτης» εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου (Target Model) που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιοι φορείς, ο οποίος μάλιστα πήρε το «πράσινο φως» και από τους εκπροσώπους των θεσμών κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις.

Μέτοχοι

  • ΛΑΓΗΕ (22%)
  • ΑΔΜΗΕ (20%)
  • ΔΕΣΦΑ (7%)
  • Χρηματιστήριο Αθηνών (21%)
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (20%)
  • Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (10%)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέβαλε τη συμμετοχή της ύψους €1.550.000 την 27.6.2018 αποκτώντας το 31% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ την 18.12.2018 μεταβίβασε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου (5.000 μετοχές) στο ΧΑΚ έναντι.€500.000

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher