Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης Τίτλων Μη Εισηγμένης Εκδότριας

 
Περιγραφή Υπηρεσίας
 
Αρχική καταχώριση των μη εισηγμένων τίτλων Εκδότριας Εταιρείας στην ATHEXCSD, ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.), για την τήρηση του μητρώου Μετόχων/Ομολογιούχων μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ATHEXCSD, για την εκπλήρωση των νομικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εκδότριας Εταιρείας με ασφαλή και εύχρηστο τρόπο.
 
Σε ποιον απευθύνεται 
 
Σε Ανώνυμες Εταιρείες που επιθυμούν να καταχωρίσουν τους τίτλους τους, μετοχές ή ομόλογα, σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4569/2018. 
 
Βασικές προϋποθέσεις λήψης της υπηρεσίας:  
 • Καταστατική πρόβλεψη για δυνατότητα καταχώρισης των τίτλων σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
 • Μεταβιβάσιμοι και πλήρως αποπληρωμένοι τίτλοι
 • Εκπλήρωση υποχρέωσης δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 • Παραλαβή προς ακύρωση από την Εταιρεία του συνόλου των τίτλων των δικαιούχων, όπου συντρέχει περίπτωση 
 • Τήρηση μη εισηγμένων τίτλων δικαιούχων Μετόχων / Ομολογιούχων σε ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων, Συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων ή Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που ενεργεί ως Συμμετέχων της ATHEXCSD. 
Πληροφορίες σχετικά με την τήρηση μη εισηγμένων τίτλων σε Λογαριασμό                  Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μέσω Συμμετέχοντα της ΑΤΗΕΧCSD
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τήρηση μη εισηγμένων τίτλων σε Μερίδα και Λογαριασμό Αξιογράφων δικαιούχου Μετόχου/Ομολογιούχου στο Σ.Α.Τ. μέσω Συμμετέχοντα της ATHEXCSD, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.
 
Οι Συμμετέχοντες της ATHEXCSD που παρέχουν υπηρεσίες προς δικαιούχους μη εισηγμένων τίτλων (Μετοχών/Ομολόγων) περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.
 
 
Κωδικός Συμμετέχοντα
στο Σ.Α.Τ.
Επωνυμία
Συμμετέχοντα
Δυνατότητα εξ αποστάσεως δημιουργίας ατομικού Λογαριασμού
Αξιογράφων ή Κ.Ε.Μ. στο Σ.Α.Τ.

(χωρίς αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία)
     
0000000101 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ  
0000000102 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.  
0000000105 ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ  
0000000111 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΝΑΙ
0000000119 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ  
0000000122 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΑΙ
0000000123 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000126 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΝΑΙ
0000000128 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.  
0000000130 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΑΙ
0000000133 INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000134 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Μον. Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000138 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000139 Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ  
0000000142 ΣΤ.ΕΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000152 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ  
0000000154 Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ NAI
0000000157 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000158 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000160 Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ  
0000000172 EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000180 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000185 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NAI
0000000207 ATLANTIC SECURITIES LTD NAI
0000000208 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD  
0000000210 THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD  
0000000211 ARGUS STOCKBROKERS LTD  
0000000216 GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD NAI
0000000223 PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD NAI
0000000226 EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000259 AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡ.ΑΕΠΕΥ  
0000000276 VIGOR FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
0000000502 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
0000000505 CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH NAI
0000000506 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ  
0000000524 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
0000000528 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
0000000529 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΘΕΜ/ΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ  
0000000541 BNP PARIBAS S.A.* NAI
0000000552 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  
0000000553 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.- ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ  
0000000560 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  


* Ο συγκεκριμένος Συμμετέχων παρέχει υπηρεσίες μη εισηγμένων τίτλων μόνο σε θεσμικούς επενδυτές

 
Οφέλη Υπηρεσίας
 
     
        
Αξιόπιστο μετοχολόγιο/ομολογιολόγιο με την εγκυρότητα της ATHEXCSD: 
Παρέχει ασφάλεια και ενισχύει την εικόνα της Εταιρείας για σκοπούς συμμετοχής σε διαγωνισμούς, M&A, χρηματοδότηση κ.α.
 
Δυνατότητα τήρησης των μη εισηγμένων τίτλων σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) από τους δικαιούχους, η οποία:
 • Παρέχεται μόνο από Κ.Α.Τ.
 • Διέπεται από αντίστοιχες διατάξεις με αυτές των κοινών τραπεζικών λογαριασμών, ιδίως ως προς τα κληρονομικά και φορολογικά ζητήματα
 • Συνδυάζεται με την υπηρεσία δέσμευσης αξιογράφων για σκοπούς φύλαξης από την ATHEXCSD ("safe box"), κατ' εντολή μόνο του 1ου συνδικαιούχου 
 
Διευκόλυνση της χρηματοδότησης των δικαιούχων μη εισηγμένων τίτλων παρέχοντας δυνατότητα ενεχυρίασης των τίτλων από Πιστωτικά Ιδρύματα αξιόπιστα μέσω της ATHEXCSD:
 • Μείωση λειτουργικού κόστους για τον Εκδότη - Δεν απαιτείται η έκδοση έγχαρτων τίτλων για λογαριασμό δικαιούχου και διευκολύνεται η παρακολούθηση βαρών μέσω του Σ.Α.Τ. 
 • Μείωση λειτουργικού κόστους για τα Πιστωτικά Ιδρύματα - Δεν απαιτείται λήψη, τήρηση και παρακολούθηση των έγχαρτων τίτλων ως ενέχυρο
 • Διευκόλυνση του δικαιούχου των τίτλων - Δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για την προσκόμιση έγχαρτου τίτλου σε Πιστωτικό Ίδρυμα
  Η υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης λειτουργεί ως προθάλαμος εξοικείωσης των μη εισηγμένων Εκδοτών με τις υπηρεσίες του Ομίλου ATHEXGroup και του οικοσυστήματος της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς για περαιτέρω αξιοποίησή τους (π.χ. μελλοντική εισαγωγή στο ΧΑ για άντληση κεφαλαίων κ.α.)
     
     
 
Διαδικασία Αρχικής Καταχώρησης της εταιρείας σας στην ATHEXCSD
 
Επιλέξτε «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ» για να εγγραφείτε* και να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές και εύχρηστο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με την ATHEXCSD, προκειμένου να:
 
 • Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την Αρχική Καταχώριση της εταιρείας σας στην ATHEXCSD και τις σχετικές χρεώσεις
 • Υποβάλετε την αίτηση και τα ζητούμενα συνοδευτικά έγγραφα για τη λήψη των σχετικών υπηρεσιών της ATHEXCSD
 • Ενημερώνεστε για την κατάσταση επεξεργασίας της αίτησής σας και τις απαιτούμενες ενέργειες ανά στάδιο
 • Πληρώνετε ηλεκτρονικά τις χρεώσεις της ATHEXCSD για τη λήψη των υπηρεσιών μετά την αποδοχή της αίτησής σας
 • Λαμβάνετε υποστήριξη από την ATHEXCSD σε όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της αρχικής καταχώρισης των τίτλων της Εταιρείας σας

*Δείτε ΕΔΩ τις αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με την ATHEXCSD.

 

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher