Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ανώνυμες Εταιρείες  Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) είναι ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να επενδύει σε:

 • ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της,
 • καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς,
 • τουλάχιστον 80% των μετοχών Α.Ε. με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων
 • τουλάχιστον 80% των μετοχών εταιρίας συμμετοχών που επενδύει αποκλειστικά σε εκμετάλλευσης ακινήτων
 • τουλάχιστον 25% των μετοχών εταιρίας με την οποία η ΑΕΕΑΠ συνδέεται με σχέση μητρικής ή θυγατρικής, σκοπός της οποίας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων
 • άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΕΑΠ, τα οποία σωρευτικά δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν (κατά την απόκτηση τους) το 10% του ενεργητικού τους.

Μια Α.Ε.Ε.Π. συστήνεται:

 • ως μια Ελληνική Α.Ε. ειδικού σκοπού η οποία εκδίδει ονομαστικές μετοχές
 • λειτουργώντας ως κλειστού τύπου επενδυτικό σχήμα
 • με ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 €. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από εισφορές μετρητών, μέσων χρηματαγοράς, κινητών αξιών και ακινήτων.
 • με άδεια σύστασης & εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
 • υπό την προϋπόθεση ότι θα εισαγάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση
  • σε μια Οργανωμένη Αγορά, εντός 2 ετών από τη σύσταση της, με δυνατότητα παράτασης 24 μηνών από την Ε.Κ.
  • αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εισαχθούν οι μετοχές, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της από την Ε.Κ.
 • οι επενδύσεις της σε κινητές αξίες ανατίθενται προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων