Εισαγωγή

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την δημιουργία του (1876) μέχρι και σήμερα, στηρίζει συνεχώς την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των εισηγμένων επιχειρήσεων.


Αποτελεί μια αναπτυγμένη και ασφαλή αγορά, εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, η οποία διέπεται από το ενιαίο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία, προκειμένου να φέρει άμεσα και αποτελεσματικά σε επαφή επιχειρήσεις και επενδυτές (εγχώριους και διεθνείς), διασφαλίζοντας παράλληλα έναν δίκαιο μηχανισμό αποτίμησης κινητών αξιών, με κανόνες διαφάνειας και παροχή πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό. 

 

 ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Η εισαγωγή στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως οικονομικού κλάδου.

Μέσω της εισαγωγής η εταιρία μπορεί να επιτύχει:

 • Ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και διεύρυνση των πηγών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά  κεφαλαίου

 • Προώθηση της αναγνωρισιμότητας και της φήμης της, η οποία διευκολύνει: 

  • στην επίτευξη επιχειρηματικών συμπράξεων, συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών ή στην βελτίωση των όρων τους
  • στην εσωτερική οργάνωση
  • στις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες
  • στην προσέλκυση αξιόλογων στελεχών
 • Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της υιοθέτησης  σύγχρονων διοικητικών δομών και αρχών διαφάνειας
 • Διαμόρφωση διαρκούς και επίκαιρης αποτίμησης
 • Συμμετοχή σε δείκτες που χρησιμοποιούνται είτε ως δείκτες αναφορές ή για τις συναλλαγές χρηματοιοκονομικών προϊόντων

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων