Αποφάσεις Δ.Σ. Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 1

Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας ΣΑΤ

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

02-10-2020

Απόφαση 2

Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

21-10-2019

Απόφαση 3 Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 28-01-2014

Απόφαση 4
 

Όροι Διακανονισμού μέσω της ΕΛΚΑΤ ως Κεντρικού Αποθετηριου Αξιών & Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

25-02-2020

Απόφαση 5

Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

09-01-2015

 

Απόφαση 6

Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2558/26.11.2015) και του άρθρου 5 της απόφασης 7/759/29.06.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

30-06-2016

Απόφαση 7

Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018

02-04-2019

Απόφαση 8

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

31-08-2020

Διαδικασίες Διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σε σχέση με την υπηρεσία παροχής στοιχείων προς τις Εκδότριες για τη διευκόλυνση του ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων για τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις από απόσταση 31-08-2020

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων