Εταιρείες

Διαβάστε και ενημερωθείτε, με την πλέον πιο πρόσφατη πληροφόρηση, για τις εταιρείες που οι μετοχές τους  διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορίες για:

  • Προφίλ κάθε εταιρείας με γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά της, το διοικητικό συμβούλιο και τα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Πρόσφατα χρηματοοικονομικά μεγέθη με συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 5ετίας
  • Πρόσφατες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.
  • Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για κάθε τρίμηνο (ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις).
  • Ημερολόγιο γεγονότων με πληροφορίες για προγραμματισμένες Γ.Σ., εταιρικές πράξεις και χρηματικές διανομές.
  • Ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά δελτία κλπ. που δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες.
  • Πληροφορίες για τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου.
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων