Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

To Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
 
"Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση, τεχνική διαχείριση & λειτουργία υποδομής δημόσιου κλειδιού για την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων σε εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Qualified Signature Creation Device) και την έκδοση, ανάκληση και ανανέωση πιστοποιητικών γνησιότητας ιστοτόπων και μηχανών, ως Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Trust Service Provider - TSP)".
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013

 
To Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
 
"Το σύνολο των υπηρεσιών των τριών εταιρειών (ATHEX, ATHEXClear και ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών που αφορούν: (α) την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευση τίτλων (μετοχών, ομολόγων, ETFs) και παραγώγων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και η εξυπηρέτηση άλλων αγορών (Χρηματιστήριο Κύπρου, Ελληνική Αγορά Ενέργειας), την ροή αναφορών προς τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και τη δρομολόγηση εντολών διαπραγμάτευσης τίτλων ξένων αγορών, (β) τις υπηρεσίες εκκαθάρισης αντισυμβαλλομένων, (γ) τη λειτουργία του Ελληνικού Αποθετηρίου και συναφών υπηρεσιών (διακανονισμός, μητρώο, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επενδυτών, υπηρεσίες εταιρικής δράσης, υπηρεσίες αναφοράς, υπηρεσίες εξ αποστάσεως γενικών συνελεύσεων) και (δ) συμπληρωματικές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, συγκεκριμένα ανάπτυξη και παράδοση λύσεων λογισμικού για την κεφαλαιαγορά, τις υπηρεσίες συστέγασης (co-location) και φιλοξενίας, Infrastructure-as-a-service (IaaS) και Software as-a-Service (SaaS)".
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων