ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα

Σας γνωρίζουμε ότι, η 49η/30.07.2014 Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας των μελών του. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. της 30ης.07.2014, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ΄ αριθμ. 523η/31.07.2014 Συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

  1. Πόλα  Χατζησωτηρίου, Πρόεδρος
  2. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Αντιπρόεδρος
  3. Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Παύλος Μυλωνάς, Μέλος
  5. Αλέξανδρος Μπένος, Μέλος 
  6. Ιωάννης Μαυρικόπουλος, Μέλος
  7. Νικόλαος Αλμπάνης, Μέλος

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων