ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, το συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο, κ. Γεώργιος Βαδιάκας (σύζυγος του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Αναστασίας Χαϊδά),  στις 24-11-2022, προέβη σε αγορά 100.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 51.800 ευρώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων