Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

 

Σε συνέχεια της από 25 Ιουνίου 2021 σχετικής ανακοινώσεως, η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2021 , ανέρχεται σε Ευρώ 606.053,87, ήτοι Ευρώ 0,71 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 2.7.2021.  Από την 1.7.2021, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 21,2700 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 5.7.2021.

Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 6.7.2021 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από την 12.7.2021 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

 

1.Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

 

2.Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31.12.2026)

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ, τηλ. 210 374 2871-72.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων