Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης.06.2010, λόγω λήξης της θητείας των μελών του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και με ομόφωνη απόφαση των μελών του, αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα και διορίζει τα εκτελεστικά μέλη αυτού ως εξής:
1. Αχιλλέας Κοντογούρης του Δημητρογιάννη, Εκτελεστικός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αβραάμ Μωυσής του Εσδράς, Αντιπρόεδρος
3. Ευάγγελος Σοφός του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Μιχαήλ Οράτης του Αλεξάνδρου, Μέλος
5. Ιωάννης Μαυρικόπουλος του Αθανασίου, Μέλος
6. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, Μέλος
7. Αικατερίνη Φαρδή, του Σταματίου, Μέλος - Γραμματέας Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία των πιο πάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων