Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/07/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (GRS191213008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Η σχέση ανταλλαγής είναι οι εξής: i) Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (πλην της απορροφώσας, η οποία κατέχει 53.320.000 (ΚΟ) μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) ανταλλάσσει κάθε 1 (ΚΟ) μετοχή που κατέχει με 1,27 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», ii) Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22/07/2019, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (19/07/2019): € 2,0400 και ?30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 2,0350.

Επίσης, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (GRS513003004) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών. Στις 19/07/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1797304/19.07.2019 η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της εν λόγω συγχώνευσης.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS470003013) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,424 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,3816 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (GRS222213001) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,036 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε.» (GRS260333000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το έκτακτο μέρισμα €0,060595 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0545355 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» (GRS477003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,05 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,045 ανά μετοχή).

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν στη σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, αναφορικά με την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32% και συντελεστή Capping 1.0.

  • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32%.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 50%.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς  

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων