Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28/6/2019

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι :

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 87,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα :

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2018.

2. Αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :

Εκτελεστικά Μέλη :Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου, Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Δεμέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου και Οικονομόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου, Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη.

4. Εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τους κάτωθι :

Τον κ. Ψαλτάκη Χαράλαμπο, συνταξιούχο πρώην Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως Πρόεδρο και μέλη τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ., πρώην καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου και Παναγιώτη Οικονομόπουλο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ.

5. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2018.

6. Έδωσε άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

7. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Κ.Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου  των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2019 και ενέκρινε την συμφωνηθείσα αμοιβή.

9. Ενέκρινε την πώληση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών, της κατά 50% θυγατρικής εταιρείας R.F. ENERGY A.E., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, στις εταιρείες ELSEWEDY ELECTRIC TRIPOLI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E, ELSEWEDY ELECTRIC ERMIONIDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. και ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALΕIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.αντί συνολικού τιμήματος ποσού € 55,0 εκατ., (προ εξόδων προμηθειών και φόρων ) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά άρθρο 14 Ν. 3461/2006 να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλαγής. Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της Κυπριακής εταιρείας EL.E ENERGY LIMITED η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καϊρου Αιγυπτιακής εταιρείας ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E.

10.Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε από το σώμα ότι, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα στην Εταιρεία πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κ.Ν. 4548/2018, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβές.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά, στην μέχρι σήμερα θετική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, με την εκτίμηση ότι αυτή θα συνεχισθεί, και το επόμενο διάστημα.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων