Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας (Πέρνη Καβάλας). Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.008.718 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,226% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ' αυτών:

1. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
2. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.
3. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
4. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2021 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2021.
5. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2020.
6. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
8. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εξέλεξε παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου
2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου
4. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα
5. Όλγα Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία
6. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, ανεξάρτητο μέλος

10. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι πενταετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εξέλεξε παμψηφεί νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω ανάκλησης μέλους, ως ακολούθως :

Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
Όλγα Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία, μέλος του Δ.Σ.

11. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τα μέτρα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξυγίανση της εταιρίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.
12. Δε συζητήθηκε κάποιο επιπλέον θέμα.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων