Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της UNIBIOSAEΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.

 

Συνεδρίασε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ Unibios Συμμετοχών στην έδρα της εταιρίας όπου είχε προσκληθεί νόμιμα. Παρευρέθηκαν μέτοχοι κάτοχοι 7.840.854 μετοχών επί συνόλου 15.627.315 (ποσοστό 50,17%) και κατά συνέπεια υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού σκοπού της εταιρίας ώστε να απομακρυνθούν δραστηριότητες της παλαιάς Βιοσώλ που έχουν πλέον διακοπεί και να τονισθεί ο νέος σκοπός της Unibios Συμμετοχών που είναι η συμμετοχή σε εταιρίες και επιχειρήσεις με αντικείμενα δραστηριότητας κυρίως στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Επίσης προσετέθη στους σκοπούς της εταιρίας  η παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας και η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης την μετατροπή της εταιρίας σε αορίστου διαρκείας, την παράταση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και την ανανέωση της υφιστάμενης μέχρι πρόσφατα εξουσιοδότησης προς το ΔΣ ώστε να μπορεί να εκδώσει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές της εταιρίας. Ειδικότερα η Συνέλευση εξέτασε και έλαβε αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των ¤14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα υπενθυμίζει ότι η προ πενταετίας ληφθείσα σχετική εξουσιοδότηση έληξε την 30.12.2021 , προτείνει την παροχή της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των ¤14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να διαθέτει τις ομολογίες με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

 Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.840.854

100%

50,17%

ΚΑΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο. Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου Διαρκείας, Τροποποίηση των άρθρων 4 και 33 του καταστατικού.                                                                                                                                                    

Ο Πρόεδρος είπε ότι η Διάρκεια της εταιρίας είχε τεθεί σε 99 χρόνια από την ίδρυση της το 1940. Ήδη παρέχεται η δυνατότητα να μετατραπεί η διάρκεια σε αόριστη. Επίσης με τη μετατροπή της διάρκειας πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα του καταστατικού που αφορούν σε αυτήν δηλαδή το 4ο και το 33ο . Ο Πρόεδρος παρουσιάσε και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.840.854

100%

50,17%

ΚΑΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο. Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της «UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών» η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται στην βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας της εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Τροποποίηση του ¶ρθρου 3 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι πλέον καιρός να διατυπωθεί με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρίας ότι ο κύριος σκοπός της είναι η συμμετοχή σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πράσινης Οικονομίας. Συγχρόνως να αφαιρεθούν  παλαιές δραστηριότητες της Βιοσώλ που έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως από τον όμιλο. Επίσης να προστεθεί η δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας και η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό 100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.840.854

100%

50,17%

ΚΑΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο. Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.              

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα άρθρα 11, 18 και 31 του καταστατικού που αφορούν την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις υποχρεώσεις των μελών και την διανομή των κερδών της χρήσεως απαιτούν ορισμένες ρυθμίσεις για να βελτιωθεί η σαφήνεια της διατύπωσης και να προσαρμοστούν στο πρόσφατο νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ακολούθως αναγιγνώσκει τα σχέδια των προτεινόμενων αλλαγών

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.840.854

100%

50,17%

ΚΑΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Επί του 5ου θέματος ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι ήδη έληξε η διάρκεια της προηγούμενης απόφασης  αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί  προ διετίας και προτείνει να υιοθετήσει η ΕΓΣ νέα απόφαση που να επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών και με όρια τιμών από 0,01 ¤ μέχρι 1,93¤.  Η διάρκεια του προγράμματος να είναι μέχρι 31.12.2022. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.840.854

100%

50,17%

ΚΑΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο:  Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε για την εξέλιξη των εργασιών. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων