Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

 Σε συνέχεια της από 9/11/2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα παρακάτω:

  1. Έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου.

(Ποσά σε €)

Εννεάμηνο 2022

Εννεάμηνο 2021

Μετ. %

Γ΄τρίμηνο 2022

Γ' τρίμηνο 2021

Μετ. %

Κύκλος εργασιών

137.266.845

110.241.498

24,51%

53.880.737

40.010.891

34,67%

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)

7.588.500

19.123.410

-60,32%

2.436.826

6.524.326

-62,65%

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

11.184.058

22.287.570

-49,82%

3.687.223

7.642.531

-51,75%

 


      2. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο του 2022.

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 17/8/2022, η Εταιρία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €6.500.000. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

 Κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και σε λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

 


     3. Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid–19


Το Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της. Καθ' όλη τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας (στο εξής η «Ομάδα»), η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Η Ομάδα, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και πρόσθετο σχεδιασμό σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την παραγωγή και γε-νικά για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.

Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που επιφέρει η υγειονομική κρίση του covid-19 με αποτελεσματικό τρόπο.


     4. Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση


Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο εννιάμηνο 2022, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 4,3% του κύκλου εργασιών των δαπανών, έναντι 1,8% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στο εννιάμηνο 2022, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 4,9% του κύκλου εργασιών, έναντι 4,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιδρώντας στις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Για τον κίνδυνο περιορισμού της παροχής ενέργειας, ως συνέπεια της Ουκρανικής κρίσης, η Εταιρεία έχει λάβει τα εξής μέτρα: απόκτηση εναλλακτικού λέβητα που λειτουργεί με πετρέλαιο diesel για την υποκατάσταση της παροχής φυσικού αερίου, χρήση του βιοαερίου που παράγεται από τα λύματα του εργοστασίου για τη μερική υποκατάσταση της παροχής φυσικού αερίου καθώς και αίτηση προς τη ΡΑΕ για την ένταξη του εργοστασίου στον κατάλογο «σημαντικών βιομη-χανιών», που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.


     5. Επιπτώσεις από την ουκρανική κρίση


Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην Ουκρανία ή στη Ρωσία. Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει έντονες προκλήσεις λόγω των διαφόρων γεωπολιτικών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία ο οποίος σημάδεψε το ξεκίνημα του 2022, των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών μεταφορικών και του υψηλού κόστους της ενέργειας. Σε μία περίοδο που οι αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο ανέκαμπταν από τις επιδράσεις της πανδημίας, πριν προλάβουν να επιστρέψουν σε μία «κανονικότητα», βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία νέα, πρωτόγνωρη συνθήκη η οποία ενισχύει την οικονομική και κοινωνική αστάθεια. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας.


     6. Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης


Για το υπόλοιπο της χρήσης 2022, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση. Το προσφάτως διαμορφούμενο πληθωριστικό περιβάλλον, έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών μας.

Οι υψηλές τιμές των υλικών και της ενέργειας οδήγησαν στη μείωση των περιθωρίων κέρδους, ως αποτέλεσμα της συνειδητής απόφασης της εταιρίας, στη δύσκολη αυτή περίοδο να δείξει έμπρακτα τη στήριξη της σε καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Καταναλωτές: προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών πώλησης των προϊόντων γιαούρτης και παγωτού, παρά την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας.
  • Κτηνοτρόφοι: δίκαιη αμοιβή στους δοκιμαζόμενους παραγωγούς γάλακτος προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές αγοράς για το φρέσκο γάλα.
  • Εργαζόμενοι: οριζόντια στήριξη των εργαζομένων με ‘επιδόματα ακρίβειας' και στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις σε χαμηλόμισθα στρώματα.
  • Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας: επενδύσεις σε μονάδα βιοαερίου και φωτοβολταϊκού πάρκου με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και παράλληλα την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη συγκράτηση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό διψήφιο ποσοστό και σημαντική υποχώρηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων