Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/07/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,47 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,05 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Συνέπεια της ανακοίνωσης της 04/07/2019 της εταιρείας «ΙΑΣΩ Α.Ε.» και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών αλλάζει ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας από 90% σε 17% σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
  • FTSE/Χ.Α. Mid Cap
  • FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
  • FTSE/X.A. Υγείας

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων