Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές. Το Δ.Σ. αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε αυτές τις Επιτροπές και εγκρίνει τη σύνθεση και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, εκτός από τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. λαμβάνει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις από τις Επιτροπές αξιολογεί την απόδοσή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διαδικασίας Αξιολόγησης του Δ.Σ.. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος της Εταιρείας και του Ομίλου, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικευμένα θέματα στις ακόλουθες, κύριες ειδικές επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται σε τακτική ή σε έκτακτη βάση.

1. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee):

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εμπλέκονται στη λειτουργία της Εταιρείας κατά οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να υποβάλλουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες από σύγκρουση συμφερόντων κρίσεις. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος, που διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική/ελεγκτική, παρίσταται πάντοτε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο Μέλος

Μέλη Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως εποπτική επιτροπή για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατά την εκπλήρωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει (i) τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (ii) τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, (iii) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και (iv) την αξιολόγηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά κατ΄ ελάχιστο τέσσερις φορές το χρόνο, ήτοι ανά τρίμηνο ή και εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει το ρητό δικαίωμα να συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δύναται να συμμετέχουν -χωρίς δικαίωμα ψήφου- πέραν των μελών της και άλλα άτομα που τυχόν κριθεί απαραίτητο, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Επιτελικοί Διευθυντές, ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης, οι εξωτερικοί ελεγκτές κ.ο.κ. Όλα τα στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεώς της.

Τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να ορίζει συναντήσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

Η Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, είτε μέσω των πρακτικών, είτε μέσω γραπτών αναφορών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη Γενική Συνέλευση.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee»)

Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee») αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, είναι εκ των ανεξαρτήτων μελών του. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής.

Σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Μέλη Γεώργιος Χαντζηνικολάου, μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν συλλογικά επαρκείς γνώσεις, εμπειρογνωσία και πείρα όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και να προτείνουν υποψηφίους για την κάλυψη των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των προσόντων και της εμπειρίας τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ το μέγεθος και η συλλογική κατάρτιση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, αναλογιζόμενων του επιχειρηματικού μοντέλου και των λειτουργιών της Εταιρείας.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτείται με τρόπο τέτοιο ώστε να δύναται να ασκήσει την αρμόδια και ανεξάρτητη κρίση της επί των πολιτικών και των πρακτικών αποδοχών με τρόπο ώστε να προωθείται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων χωρίς να δημιουργούνται κίνητρα χαλάρωσης των προτύπων κινδύνου της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. & Αμοιβών δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες Επιτροπές της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής (4ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, παύονται και αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται αυτοδίκαια και την απώλεια της ιδιότητος του μέλους της Επιτροπής.

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

 • Ο εντοπισμός, έρευνα, αξιολόγηση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπου ή προσώπων καταλλήλων να διαδεχθούν τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
 • Ο εντοπισμός, έρευνα, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεως προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση, καταλόγου με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 • Η εκτίμηση της καταλληλότητας της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και η υποβολή εισηγήσεων προς αυτό σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.
 • Η αξιολόγηση του συνδυασμού ευρύτητας γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας σε ατομικό επίπεδο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού ως συνόλου και η υποβολή σχετικών αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης κατά την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, σε συνάρτηση πάντοτε προς τους στόχους του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.
 • Ο σχεδιασμός και η περαιτέρω ανάπτυξη αρχών και κανόνων πολιτικής σχετικά με το σύστημα αποδοχών (π.χ. Πολιτική Αποδοχών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνει απαραίτητο για εκτέλεση των καθηκόντων της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μια φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση της Επιτροπής για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν η πλειοψηφία των μελών της, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης σε άλλο μέλος της Επιτροπής. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση με χρήση τεχνολογιών μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών.

3. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτός από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ανώτατα στελέχη. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης επ' αόριστο.

Σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλη Σωκράτης Λαζαρίδης, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

ΔΣ Νικόλαος Χρυσοχοΐδης, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι να υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στη διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεργάζεται με άλλες επιτροπές, όπου κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Την παρακολούθηση σε τακτική βάση και ανάλυση θεμάτων στρατηγικών επιλογών της Εταιρείας και όταν απαιτείται, τη διατύπωση σχετικής εισήγησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου και παρακολουθεί και εισηγείται για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο.
 • Τη διασφάλιση ότι ο Όμιλος θα αναπτύξει μια καλά καθορισμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την εξέταση και ανασκόπηση των βασικών στόχων και σημαντικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πριν από την υποβολή τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Την εξέταση και, εφόσον απαιτείται, την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο που θέτει προς συζήτηση ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν τόσο την Εταιρεία όσο και τις θυγατρικές του Ομίλου.

Η Επιτροπή, μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως ή ad hoc όταν είναι απαραίτητο στο χρόνο, τον τόπο και με την ημερήσια διάταξη που ορίζει ο Πρόεδρός της σε συνεννόηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και ανακοινώνεται στα Μέλη.

H Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι ένα από τα συμμετέχοντα μέλη. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

4. Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με τουλάχιστον το 1/3 αυτών ανεξάρτητα, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. και πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, στη διαχείριση κινδύνου, καθώς επίσης και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να είναι μέλος της Επιτροπής αλλά δεν μπορεί να προεδρεύει. Επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλη Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η Επιτροπή Κινδύνων λειτουργεί ως υποστηρικτική επιτροπή προς το Δ.Σ. σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και έχει την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της, ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθά, να συμβουλεύει και να υποστηρίζει το Δ.Σ. στο έργο του σε σχέση με:

 • τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των κινδύνων και τον καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου, καθώς επίσης και την εποπτεία της εφαρμογής τους,
 • την καθιέρωση αρχών και κανόνων που θα διέπουν την διαχείριση κινδύνων όσον αφορά στην αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους,
 • την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης κινδύνων στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • τη συμμόρφωση της Εταιρείας, μέσω κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών, με όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να αναθέτει εφόσον ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο, περαιτέρω καθήκοντα στην Επιτροπή Κινδύνου, τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες, θα πρέπει να ενσωματώνονται στον Κανονισμό της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της και όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση της Επιτροπής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Η Επιτροπή δικαιούται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της και όσα στελέχη, υπαλλήλους ή σύμβουλους της Εταιρείας κρίνει σκόπιμο ή χρήσιμο, όπως επίσης να αναθέτει εργασίες σε εσωτερικές ομάδες στελεχών ή σε εξωτερικούς συμβούλους, που αποσκοπούν στο να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ώστε να την ενημερώνει για τα θέματα διαχείρισης κινδύνου.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή, απαιτείται απαρτία με τη συμμετοχή άνω του 50% των μελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών στα οποία συνυπολογίζονται και τα μέλη που συμμετέχουν απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων. Με την επιφύλαξη επίτευξης απαρτίας κατά τα ανωτέρω, μέλος της Επιτροπής μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να το εκπροσωπήσει σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής και να ψηφίσει για λογαριασμό του στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία, συμμετοχή και ψηφοφορία μέλους της Επιτροπής κατά τη συζήτηση θέματος για το οποίο έχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση οι αποφάσεις που αφορούν καθορισμό πολιτικής, διαδικασιών, όρων ή κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων ή άλλα θέματα γενικής εφαρμογής. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εν γένει κείμενη νομοθεσία και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κινδύνων.

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher