Α.Κ.Ε.Σ.

Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) είναι ομάδα περιουσίας της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ΄ αδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους), με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε μετοχές και ομολογίες εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Το Α.Κ.Ε.Σ. επιτρέπεται να επενδύει σε:

 •    κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, warrants),
 •    καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Ένα Α.Κ.Ε.Σ. συστήνεται:

 •    ως ομάδα περιουσίας που διαιρείται σε ίσα μερίδια,
 •    με σύμβαση σύστασης και διαχείρισης που συνάπτεται μεταξύ των μεριδιούχων, ενός θεματοφύλακα και ενός διαχειριστή
 •    λειτουργώντας ως κλειστού τύπου επενδυτικό σχήμα
 •    με ελάχιστο ύψος ενεργητικού  € 3.000.000
 •    με μέγιστη διάρκεια τα 20 έτη
 •    δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
 •    επιτρέπεται η εισαγωγή των μεριδίων σε οργανωμένη αγορά ή η ένταξη προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
 •    η φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ανατίθεται σε Θεματοφύλακα
 •    μετά την εισαγωγή των μεριδίων σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξη τους προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. το Α.Κ.Ε.Σ. εποπτεύεται από την Ε.Κ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων