Η παροχή από την ATHEXClear υπηρεσιών εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαιτεί την ύπαρξη αυστηρών διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνου, που περιγράφονται στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» και τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ATHEXClear.

Για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου σε καθημερινή βάση υπολογίζεται και καταβάλλεται το ποσό διακανονισμού (daily settlement / variation margin) για το σύνολο των λογαριασμών θέσης που περιλαμβάνονται σε κάθε λογαριασμό εκκαθάρισης. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθημερινές τιμές εκκαθάρισης (fixing) των προϊόντων όπως ανακοινώνονται από το χρηματιστήριο Αθηνών στην σχετική ιστοσελίδα.

Επιπλέον υπολογίζεται καθημερινά και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το Περιθώριο Ασφάλισης. Ο υπολογισμός γίνεται σε επίπεδο Λογαριασμού Εκκαθάρισης για το σύνολο των Εκκαθαριστικών Μελών.

Ο υπολογισμός του Περιθωρίου Ασφάλισης αφορά τον κίνδυνο από πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις στις τιμές των προϊόντων και βασίζεται στις ανοικτές θέσεις του Λογαριασμού Εκκαθάρισης, την ιστορική διακύμανση των τιμών των υποκείμενων αξιών και τις καθημερινές τιμές των προϊόντων. O ακριβής υπολογισμός του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης γίνεται μέσω του μοντέλου RI.VA. (Risk Valuation), το οποίο βασίζεται στον υπολογισμό της μέγιστης αρνητικής μεταβολής μιας ανοικτής θέσης λόγω της διακύμανσης της τιμής της υποκείμενης αξίας μέσα στο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. για να καλύψει τις τυχόν ζημιές από το κλείσιμο της θέσης αυτής στην αγορά. Οι υπολογισμοί του RI.VA. εξαρτώνται τις παρακάτω παραμέτρους:

α) τη Μεταβολή Υποκείμενου (%) για Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Δικαιώματα Προαίρεσης,

β) το Άνοιγμα Τιμής (%) για ΣΜΕ,

γ) την Κεντρική Μεταβλητότητα (%) για Δικαιώματα Προαίρεσης,

δ) το Διάστημα Μεταβολής Μεταβλητότητας για Δικαιώματα Προαίρεσης (%),

ε) το Επιτόκιο δίχως Κίνδυνο (%) για Δικαιώματα Προαίρεσης,

στ) το Περιθώριο για Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων (%),

η) η Ένταξη Υποκείμενων σε Ομάδες Συσχέτισης (Window Class).

Οι παρεχόμενες εγγυήσεις που έχει καταθέσει το Εκκαθαριστικό Μέλος ανά λογαριασμό εκκαθάρισης μείον το υπολογιζόμενο Περιθώριο Ασφάλισης καθορίζουν και το διαθέσιμο πιστωτικό όριο που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την εισαγωγή εντολών και την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Η αναλυτική μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου περιγράφεται στην Απόφαση 5 του Δ.Σ. της ATHEXClear.

Risk Neutral Position της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο υπολογισμός του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης (initial margin - ΙΜ) εφαρμόζεται μετά την απαλοιφή αντίθετων θέσεων σε ΣΜΕ οι οποίες επικαλύπτονται σε όρους περιόδου παράδοσης (delivery period), ολικά ή μερικά. Οι σειρές που συνθέτουν μια θέση που μπορεί να απαλειφθεί ολικά ή μερικά αποκαλείται «Risk Neutral» θέση.

Οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό IM σε περίπτωση τέλειας ή μερικής «Risk Neutral» θέσης υφίσταται όταν οι επικαλυπτόμενες σειρές έχουν ίδιο φορτίο (base- ή peak-load profile) και αποτελούν υποσύνολο της περιόδου παράδοσης της σειράς με τη μεγαλύτερη διάρκεια.

Τέλεια επικάλυψη υφίσταται όταν μία σειρά ετήσιας ή τριμηνιαίας διάρκειας καλύπτεται ακριβώς από ισόποσες και αντίθετες θέσεις σε σειρές τριμηνιαίας ή μηνιαίας διάρκειας αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται ΙΜ.

Μερική επικάλυψη υφίσταται όταν μία σειρά ετήσιας ή τριμηνιαίας διάρκειας καλύπτεται μερικώς από αντίθετες θέσεις σε σειρές τριμηνιαίας ή μηνιαίας διάρκειας αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του IM πραγματοποιείται μόνο για τις θέσεις που χρειάζονται να συμπληρωθούν μέχρι να υφίσταται τέλεια επικάλυψη.

Η απαλοιφή θέσεων θα πραγματοποιείται σε επίπεδο λογαριασμού εκκαθάρισης (ΛΕ), όπου υπάρχει και η απαίτηση κάλυψης IM της ATHEXClear από το ΕΜ.

Για σκοπούς πληροφόρησης οι παραπάνω υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται και σε επίπεδο λογαριασμού θέσης (ΛΘ).

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων