Στην παρούσα ενότητα δημοσιοποιούνται οι μεταβολές των Δικαιωμάτων Ψήφου  μετόχων εταιριών με μετοχές διαπραγματεύσιμες στις αγορές του ΧΑ, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την 05/12/2016 και εφεξής. Τα στοιχεία που εμφανίζονται προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου των προαναφερόμενων ενημερώσεων έχουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι υπόχρεοι μέτοχοι.

Για παλαιότερα στοιχεία ανατρέξτε εδώ.

Εμφάνιση μόνο μεταβολών
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας


|
Συμμετοχές μετόχων ( ≥5% )
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33,11 33,11 1 Νοε 2012 -
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31,84 31,84 28 Σεπ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 23,5037 23,5037 9 Αυγ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει για όλα τα ανωτέρω στην έννοια της «Ελέγχουσας Επιχείρησης» σημειώνεται: i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 23,5037% - άμεση συμμετοχή: 0,000% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (ε), (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,5037%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στα υπό ii) και iii) στοιχεία, ii) Διαχειριζόμενοι O.E.E. με τη θυγατρική ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.ar.l. να αποτελεί τον γενικό μέτοχο του διαχειριζόμενου Ο.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF με το sub-fund «ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF - FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND» να κατέχει το 5,0646% επί των δικαιωμάτων ψήφου, iii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει 7,540% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο/οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%. Πρόσθετες πληροφορίες: Η παρούσα γνωστοποίηση πραγματοποιείται διότι η διάρθρωση της συμμετοχής (άμεση και έμμεση) έχει μεταβληθεί. Η εν λόγω συμμετοχή αναλύεται σε άμεση 0,000% και έμμεση, δυνάμει του άρθρου 10 (ε), (η) και (θ) του ν. 3556/2007, σε 23,5037%. Εκτός του ανωτέρω Ο.Ε.Ε. «ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF», του sub fund «ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF ? FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND» και του ΟΣΕΚΑ «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND», κανένα άλλο πρόσωπο / οντότητα τα δικαιώματα ψήφου του οποίου δύνανται να ασκούνται από τον υπόχρεο, δεν κατέχει μετοχές στον εκδότη άνω του 5%.
GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC 14,69 14,69 6 Φεβ 2019 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC. Ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.
REGINA COMPANY INC. 10,917 10,917 13 Ιουν 2013
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Διαμαντή Διαμαντίδη.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 5,15 5,15 6 Φεβ 2019 Ανέρχεται του 5% -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5,08 5,08 11 Οκτ 2013 -
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,02 5,02 9 Αυγ 2019 Ανέρχεται του 5% -
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 5,0 5,0 13 Ιουν 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 13/6/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 91,53 91,53 11 Ιουν 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 11,01 11,01 2 Δεκ 2015
Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του N. 3864/2010.

Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στις 02.12.2015.
PAULSON JOHN 7,32 7,32 2 Δεκ 2015
Η PAULSON & CO. INC. κατέχει έμμεσα, μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, ποσοστό 7,32% των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ (Ν. 3864/2010, άρθρο 7Α). Ο κ. JOHN PAULSON κατέχει έμμεσα, μέσω της εταιρίας ελέγχου του PAULSON & CO. INC, το ίδιο ποσοστό.

Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στις 02.12.2015.
BLACKROCK INC. 4,92 0,68 5,6 13 Σεπ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων οντοτήτων. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
Ε.Φ.Κ.Α. 46,16 46,16 27 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η Attica Bank Α.Τ.Ε., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. στην Attica Bank ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας υπερβαίνει το 33% και μόνο ως προς το υπερβάλλον ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.14 του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/2016) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 105/2018), και την ειδική συμφωνία του άρθρου 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 που υπεγράφη μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την 31η Ιουλίου 2018 αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου στην Attica Bank. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Ε.Φ.Κ.Α. στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 33,00% ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκεί το ποσοστό ύψους 13,16% των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από 60.704.203 κοινές μετοχές κυριότητας του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank.
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 32,5 32,5 27 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 79,3832 79,3832 31 Ιουλ 2018 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (α) άμεσα 10,3061% και (β) έμμεσα 69,0771%, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας "MIG SHIPPING S.A."
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 11,8445 11,8445 31 Ιουλ 2018 Ανέρχεται του 10%
Από τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου, 25.559.429 κατέχονται άμεσα και 1.770 δικαιώματα ψήφου τα οποία η τράπεζα ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 60,06 60,06 28 Ιουν 2019 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η FELIXHOLDINGS S.ar.l., απέκτησε δια εισφοράς από τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη την κυριότητα της πλειοψηφίας των μετοχών της κοινοτικής εταιρείας Evertrans S.A.Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία FELIXHOLDINGS S.ar.l. ελέγχει πλέον έμμεσα (δια της αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών EvertransS.A. και MainStreamS.A.) 29.340.960 δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 60,06% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
FIDELITY INTERNATIONAL 5,02 5,02 22 Μαρ 2017 Ανέρχεται του 5%
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της FMR Co, Inc.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 51,29 51,29 7 Αυγ 2017 Ανέρχεται του 50% -
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 25,23 25,23 31 Ιουλ 2017 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ 27,893 27,893 29 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 15,06 15,06 14 Ιουλ 2000 -
ALPHA BANK Α.Ε. 13,03 13,03 11 Ιουν 2013 -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6,324 6,324 8 Μαϊ 2018 Ανέρχεται του 5% -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 6,324 6,324 8 Μαϊ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 81,93 81,93 21 Δεκ 2016 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής της CENERGY HOLDINGS S.A., η VIOHALCO SA/NV κατέχει τα δικαιώματα ψήφου ως εξής: (α) άμεσα 56,77% και (β) έμμεσα 25,16%, μέσω της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ELANATIS LTD 28,43 28,43 2 Σεπ 2015 Ανέρχεται του 20%
Ο κ. Διάκος ελέγχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό, καθώς στις 2.9.2015 απέκτησε τον έλεγχο της Ελεγχόμενης Επιχείρησης, η οποία κατέχει άμεσα τον προαναφερθέντα αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.
J & E INVESTMENTS LTD 26,3 26,3 26 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η εταιρία "J&E INVESTMENTS LIMITED" ελέγχεται κατά 100% από τον κ. CHARALAMBOS SAMIR.
ΟΝΤΟΝΙ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 8,46 8,46 28 Ιουν 2011
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής ομολογιών εκ του από 06.09.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12,75 12,75 31 Ιουλ 2018 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ORASIS FUND SPC 12,256 12,256 31 Ιουλ 2018 Ανέρχεται του 10%
Σε συνέχεια της από 3/8/2018 γνωστοποίησης και ανακοίνωσης, το ORASIS FUND SPC, που κατέχει ποσοστό 12,256% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία ORASIS Capital, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία DFS Consultants Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από το WMSL Trust, του οποίου δικαιούχος είναι ο κύριος David Blair. Συνεπώς, το WMSL Trust και ο δικαιούχος του, κύριος David Blair, ελέγχουν δικαιώματα ψήφου επί της CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. κατά ποσοστό 12,256%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
THE KAR-TESS GROUP 23,3 23,3 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας KAR-TESS HOLDING.
THE COCA-COLA COMPANY 23,2 23,2 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας CCHBC GROUPING, INC.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35,78 35,78 13 Ιουν 2005
Το ποσοστό του μετόχου κ. ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ Χ. αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή 2,80%, και (β) έμμεση συμμετοχή 32,91%, μέσω της εταιρίας ΒANSARA S.A., βάσει των άρθρων 7 & 8 του ΠΔ51/92.
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,9 33,9 6 Δεκ 2005 -
OKI EUROPE LTD 8,63 8,63 11 Δεκ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 32,73 32,73 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 21,27 21,27 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: (α) άμεσο ποσοστό: 9,00%, (β) έμμεσο ποσοστό 12,27% ως εξής: 10,22% μέσω της ελεγχόμενης από τον κ. Ρούμπα Θωμά TEVACOM Α.Ε., 1,83% μέσω της συζύγου του Θεοδώρας Παππά, και 0,22% μέσω της θυγατέρας του Ευαγγελίας Ρούμπα.
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,15 14,15 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,9 6,9 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 61,7198 61,7198 2 Δεκ 2010
Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: α) άμεση συμμετοχή της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 47,6200%, και β) έμμεση συμμετοχή της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μέσω ελεγχόμενων Εταιρειών 14,0998%, ως εξής: μέσω της SONAK Α.Ε.Β.Ε. 10,8104% και μέσω του Ομίλου EUROMEDICA A.E. 3,2894%.
HEALTHCARE INVESTORS (GREECE) LLC 17,5243 17,5243 27 Μαρ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η εταιρεία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC κατέχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως «Διαχειριστής» των εταιρειών HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC και HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC, λόγω της οποίας ιδιότητας ασκεί κυρίαρχη επιρροή και έλεγχο στις εν λόγω εταιρείες.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SILANER INVESTMENTS LTD 97,549 97,549 8 Οκτ 2019 Δημόσια Πρόταση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, στις 6 Μαΐου 2019 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ της SILANER INVESΤMENTS LIMITED και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων δυνάμει των όρων της οποίας η SILANER INVESΤMENTS LIMITED και τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται στη Συμφωνία Μετόχων και αποτελούν μετόχους της Εταιρείας συμφώνησαν να θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την SILANER INVESΤMENTS LIMITED για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 περίπτωση (ε) του Νόμου 3461/2006.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 29,18 29,18 28 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,75 16,75 24 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,289 16,289 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
COMPETROL ESTABLISHMENT S.A. 5,119 5,119 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
COLLINS STEWART (CI) LTD 5,107 5,107 19 Απρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35,06 35,06 28 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται: (α) άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο 20,795% και (β) έμμεσα: (i) διαμέσου της Lamelia Enterprises Limited, της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον πλήρη έλεγχο, ποσοστό 11,277% και (ii) διαμέσου της Cordial Worldwide Limited, ποσοστό 2,99%.
FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 16,369 16,369 29 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) πώλησε στην Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited και ασκούσα τον έλεγχο επί της Fosun Industrial Holdings Limited) 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που κατείχε ως μοναδική μέτοχος της FF Investment Luxembourg 1 S.a.r.l. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει εμμέσως το 13,887% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και ανερχόμενη κατ' αυτό τον τρόπο άνω του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ο νόμος προβλέπει, ενώ η Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η Fosun International Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία.
FIDELITY INTERNATIONAL 5,93 5,93 7 Ιαν 2011
Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας FIDELITY INTERNATIONAL είναι έμμεσο, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (5,84%) και PYRAMIS GLOBAL ADVISORS LLC (0,09%).

Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. και ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E. από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. στις 07/01/2011.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΟΥΡΛΗ ΔΑΦΝΗ 17,3692 17,3692 22 Μαρ 2018 Κατέρχεται του 20% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
TRUAD VERWALTUNGS AG 48,55 48,55 16 Νοε 2017 Εταιρική πράξη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας την 16/11/2017, η εταιρία Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ελέγχει έμμεσα ποσοστό 48,55% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs ΑG της 100% θυγατρικής της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Lavonos Ltd., η οποία ελέγχει: α) την κατά 100% θυγατρική της Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία ελέγχει: i) άμεσα ποσοστό 48,51% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και ii) έμμεσα, μέσω ελέγχου της Eagle Enterprises Α.Ε., ποσοστό 0,003% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (ο έλεγχος της Eagle Enterprises επιτυγχάνεται ως εξής: μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της Lavonos Ltd. Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν ποσοστό 100% της Rondo Holding S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά 100% την Eagle Enterprises Α.Ε.) β) ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα ποσοστό 0,02% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, και γ) ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Tinola Holding S.A., η οποία ελέγχει ποσοστό 0,02% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση,η Truad Verwaltungs A.G.ελέγχει και ασκεί τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να λαμβάνει οδηγίες ή εντολές από τους δικαιούχους του Εμπιστεύματος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Truad Verwaltungs AG, σύμφωνα με την έννοια του ν. 3556/2007.
MARC LASRY 11,683 11,683 16 Νοε 2017 Εταιρική πράξη
Ο κ. Marc Lasry είναι απώτατος διαχειριστής (ultimate managing member) των επενδυτικών κεφαλαίων Avenue Europe International Management GenPar, LLC and Avenue Capital Management II GenPar, LLC τα οποία με τη σειρά τους ελέγχουν έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
ALPHA BANK Α.Ε. 5,95 5,95 16 Νοε 2017 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CRYSTAL ALMOND HOLDINGS LTD 22,17 22,17 21 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 15,19 15,19 21 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρο ποσοστό ελέγχεται έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc.
GHURAIR ABDULAZIZ AL 14,421 14,421 8 Απρ 2019 Εταιρική πράξη
Tο ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας MASSAR INVESTMENTS LLC.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13,6929 13,6929 21 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11,01 11,01 21 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
ALPHA BANK Α.Ε. 7,69 7,69 21 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70,793 70,793 12 Μαρ 2014
Η Αυστριακή ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «LYKOS AG» υπέβαλλε στις 10/12/2013 προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Λύκος είναι ιδρυτής και ο μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα (της εταιρίας «LYKOS AG») και συνεπώς πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν.Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 70,793%, κατέχεται άμεσα από τον Προτείνοντα και έμμεσα από τον κ. Νικόλαο Λύκο.
ΛΥΚΟΥ ΟΛΓΑ 8,5 8,5 9 Ιουν 1999 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
AJOLICO TRADING LTD 78,6 78,6 29 Μαϊ 2017 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23,22 23,22 16 Ιουν 2017 Κατέρχεται του 25%
Ο κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης κατέχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο έχει τον έλεγχο της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME S.A.».
FMR LLC 13,18 13,18 17 Δεκ 2012
Tο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR LLC κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών λογαριασμών που διαχειρίζεται η ίδια και οι αντίστοιχες θυγατρικές της. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης από την FMR LLC εταιρίας FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY είναι 11,04% και συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό της FMR LLC.
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,0514 5,0514 9 Φεβ 2016
Το ποσοστό κατέχεται έμμεσα. H CAPITAL GROUP COMPANIES, INC ("CGC") είναι η μητρική εταιρεία της CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Company ("CRMC")". H CRMC είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital Investors World. Η CRMC είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία των πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (εταιρείες διαχείρισης CGII): Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της εταιρείας Jumbo για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι μετοχές, που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφηκαν παραπάνω.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A. 51,9 51,9 2 Ιουλ 2014 -
VOXCOVE HOLDINGS LTD 12,83 12,83 21 Δεκ 2017 Ανέρχεται του 10%
Η εταιρία ελέγχεται από κοινού και συντονισμένα από τις εταιρείες GREY SQUIRREL LTD και VNK CAPITAL LTD, κάθε μία από τις οποίες κατέχει ποσοστό 50%. Η GREY SQUIRREL LTD ελέγχεται με τη σειρά κατά 100% από την OLYMPIA GROUP A.E., η οποία ελέγχεται κατά 100% άμεσα και έμμεσα από τη MICROSTAR LTD, που ελέγχεται κατά 100% από την URMAILEY INVESTMENTS LIMITED. H VNK CAPITAL LTD ελέγχεται από κοινού από τον κ. Βασίλειο Κάτσο και την κα Ελένη Κάτσου, καθένας εκ των οποίων κατέχει το 50% αυτής.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52,52 52,52 8 Ιουλ 2008
Στο ανωτέρω ποσοστό του μετόχου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΒΙΔΑ, ήτοι 52,52%, στην εταιρία LAVIPHARM A.E., συμπεριλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του μετόχου ήτοι 15,31%, ενώ η έμμεση συμμετοχή του μετόχου είναι μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Lavipharm Group Holging S.A, ήτοι 21,86%, , ATLANTIS Δύο Χιλιάδες Δημοσίων Σχέσεων Τουρισμού ΑΕ ήτοι 0,08% και T&A Holdings (Luxembourg) S.a.r.l ήτοι 15,27%
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23,054 23,054 22 Ιουν 2010 -
ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23,043 23,043 22 Ιουν 2010 -
ΔΟΥΦΟΥ ΥΒΟΝΗ - ΕΛΕΝΗ 10,06 10,06 21 Ιουν 2010 -
NICOLAS VAN ORTON AD 6,96 6,96 24 Οκτ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,014 50,014 17 Σεπ 2019 Ανέρχεται του 50% -
SHEIKH KHALID BIN JASSIM A.J. AL-THANI 5,358 5,358 12 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό του κ. Sheikh Khalid Bin Jassim A.J. Al-Thani κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας MAL HOLDING LIMITED.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28,4986 28,4986 14 Ιαν 2015
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 10,7137% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας από την εταιρία IRF EUROPEAN FINANCE INVESTMENT LTD, κατόπιν δήλωσης κτήσης κυριότητας άρθρου 4, Ν. 3301/2004.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 16,02 16,02 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6,9906 6,9906 7 Ιαν 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STONE WORKS HOLDINGS COOPERATIEF U.A. 89,25 89,25 12 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10,0 10,0 21 Μαϊ 2004
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,86 14,86 3 Δεκ 2015 -
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 12,71 12,71 25 Οκτ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10,005 10,005 15 Ιουν 2018 Ανέρχεται του 10% -
ΔΕΛΕΝΔΑ ΕΛΕΝΗ 6,7 6,7 10 Δεκ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71,002 71,002 19 Δεκ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,54 33,54 14 Μαϊ 2009
Το ανωτέρο ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Γεώργιου Θεοδωρίδη επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 33,54%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή, ποσοστό 33,22% και (β) έμμεση συμμετοχή, ποσοστό 0,32%.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29,52 29,52 12 Οκτ 2011 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 49,85 49,85 27 Δεκ 2013
O Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη κατέχει άμεσα 4.116.197 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (ποσοστό 34,85%) και έμμεσα (μέσω της εταιρείας 'LATOVER HOLDINGS LIMITED' συμφερόντων του) 1.771.830 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό του μετόχου, άμεσο και έμμεσο, ανέρχεται σε 49,85%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 25,81 25,81 20 Ιουλ 2006
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την απόκτηση για λογαριασμό των ομολογιούχων τραπεζών δικαιωμάτων ψήφου επί ενεχυρασμένων μετοχών της εταιρίας QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E που ανέρχονται σε 15,72%. (Σημειώνεται ότι οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS A.E, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε συμμετείχαν στο κοινό ομολογιακό δάνειο που παρείχαν στην εταιρία ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με ποσοστά 34,89%, 37,21%, 18,60%, 4,65% και 4,65% αντίστοιχα.)
JOHN ARTHUR BRAY CROKER 15,2529 15,2529 22 Αυγ 2019 Ανέρχεται του 15%
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 14,346% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 0,9069%.
ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14,87 14,87 2 Ιουν 2014
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 14,87%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 0,0009% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 14,87%, μέσω της εταιρίας LOVATIA HOLDINS LIMITED, την οποία εκπροσωπεί ο κος Ξιώνης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9,996 9,996 14 Μαϊ 2003 -
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9,996 9,996 14 Μαϊ 2003 -
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9,982 9,982 1 Μαρ 2018 Κατέρχεται του 10% -
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,792 9,792 5 Μαϊ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,17 50,17 6 Φεβ 2012 -
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 24,71 24,71 6 Φεβ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 55,404 55,404 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ XΡΗΣΤΟΣ 10,209 10,209 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 7,143 7,143 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μέσω της εταιρείας DAMIANCO HOLDINGS LIMITED OF CYPRUS.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 23,74 23,74 11 Δεκ 2013 -
ALPHA BANK Α.Ε. 16,9 16,9 11 Δεκ 2013 -
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12,68 12,68 11 Δεκ 2013
Το ποσοστό αυτό του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη (12,68%) αντιστοιχεί σε 8.283.286 μετοχές της Εκδότριας, εκ των οποίων τις 6.501.146 μετοχές (9,95%) ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης τις κατέχει με άμεση συμμετοχή και τις 1.782.140 (2,73%) με έμμεση συμμετοχή μέσω των εταιριών «PASAL DEVELOPMENT S.A.» (0,56%) και «ΕΜΕΛ Α.Ε.» (2,17%), καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,71 10,71 11 Δεκ 2013 -
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10,37 10,37 11 Δεκ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 19,33 19,33 16 Δεκ 2014 -
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17,23 17,23 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Σ. Μανωλόπουλος κατέχει ποσοστό 15,295% στην ατομική του μερίδα & 1,936% στην ΚΕΜ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17,108 17,108 27 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,15 16,15 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Β.Ε.Μ.Δ.Ε. ΛΤΔ 38,11 38,11 23 Ιουλ 2019 Συντονισμένη Εξάσκηση Δικ. Ψήφου
Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα μαζί με την ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:Ανδρέας Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Νέλλος Παναγιώτης Κανελλόπουλος,Παύλος Κανελλόπουλος, ΤάκηςΠαναγιώτης Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Ελένη Παπαλεξοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου.
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 9,88 9,88 23 Ιουλ 2019 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
FMR LLC 6,19 6,19 23 Ιουλ 2019 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται μέσω των εταιριών Fidelity Institutional Asset Management Trust Company και FMR Co., Inc.
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 5,87 5,87 24 Σεπ 2019 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WERT RED S.A.R.L. 54,03 54,03 23 Ιαν 2017 Εταιρική πράξη
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 23.01.2017.

Η Wert Red S.a.r.l. κατέχει άμεσα 43.596.916 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας και οι εταιρείες Varde Partners, Inc., Varde Partners, L.P., Wert LLC, Wert Investment Holdings S.a.r.l. κατέχουν έμμεσα 43.596.916 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας. Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα η Wert Red S.a.r.l. και έμμεσα οι παραπάνω εταιρείες ανέρχεται σε ποσοστό 54,03% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 39,4128 39,4128 23 Ιαν 2017 Εταιρική πράξη
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 23.01.2017.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 22,0 22,0 18 Σεπ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται 17,37% άμεσα και 4,63% έμμεσα μέσω της εταιρίας «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Μ.Ι.Κ.Ε.».
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,88 20,88 18 Σεπ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται 16,83% άμεσα και 4,05% έμμεσα μέσω της εταιρίας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42,81 42,81 14 Φεβ 2014
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,27 32,27 14 Φεβ 2014
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26,15 26,15 19 Μαρ 2010 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΕΚΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14,8 14,8 13 Φεβ 2001 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7,08 7,08 21 Ιουν 2002 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6,78 6,78 23 Οκτ 2000 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 6,59 6,59 23 Οκτ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
JOANNOU & PARASKEVAIDES (INVESTMENTS) 41,59 41,59 31 Οκτ 2007 -
ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11,72 11,72 31 Οκτ 2007 -
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5,15 5,15 4 Νοε 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66,24 66,24 6 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό ο κος Γ. Σπύρου το κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας "AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 51,12 51,12 24 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Μοναδικός μέτοχος της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP 12,94 12,94 19 Ιουν 2017 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παραπάνω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust. Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ενεργεί στο πλαίσιο διακριτικής διαχείρισης για τους πελάτες της, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα ψήφου για όλα τα πληρεξούσια. Στο συνολικό ποσοστό 12,94% περιλαμβάνεται ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,61% που κατέχει άμεσα η Silchester International Investors International Value Equity Trust.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 19,38 19,38 3 Ιουλ 2013 -
ALPHA BANK Α.Ε. 17,75 17,75 3 Ιουλ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 36,68 36,68 28 Ιουν 2019 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Ο κ. Ευτ. Βασιλάκης ελέγχει άμεσα ποσοστό 1,24% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα (δια της FELIX HOLDINGS S.ar.l.) ποσοστό 35,44%.
ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LTD 9,48 9,48 3 Φεβ 2010
Η συγκεκριμένη μεταβίβαση μετοχών, που πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), αποτελεί συναλλαγή συνδυαζόμενη με συμφέροντα προσώπων της ιδίας οικογένειας.
SIANA ENTERPRISES COMPANY LTD 9,48 9,48 3 Φεβ 2010
Η συγκεκριμένη μεταβίβαση μετοχών, που πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), αποτελεί συναλλαγή συνδυαζόμενη με συμφέροντα προσώπων της ιδίας οικογένειας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6,39 6,39 23 Ιουλ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 30,494 30,494 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17,72 17,72 29 Απρ 2008 -
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,475 15,475 29 Απρ 2008 -
ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ 15,224 15,224 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,1 47,1 15 Οκτ 1999 -
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24,0 24,0 26 Ιαν 1998 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΡΙΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23,268 23,268 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12,663 12,663 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΛΙΟΣΑ 11,838 11,838 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
ΓΚΡΙΣΙΝ ΜΑΡΙΝΑ 11,776 11,776 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 11,247 11,247 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με δ.τ. INTRACOM HOLDINGS, ελέγχει την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ κατά ποσοστό 61,76%
ΜΙΧΑΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10,24 10,24 21 Νοε 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε στις 21/11/2011 λόγω της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 26,625 26,625 11 Μαϊ 2011
Το ποσοστό της εταιρίας ΒΑΡΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ήτοι 26,524%, συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό της κα. Αμαλίας Αναστασίας Βαρδινογιάννη.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 24,1788 24,1788 19 Μαρ 2015
Η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε την 19/03/2015 την κυριότητα 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 23,5661 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού των ως άνω μετοχών που κατείχε η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC». Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει: α) 43.685.197 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5661 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου β) έμμεσα 1.929.210 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0407 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., (ήτοι συνολικά 24,1788 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53,22 53,22 16 Ιαν 2013
Η μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου έχει προκύψει λόγω άρσης σύστασης ενεχύρου.
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 16,78 16,78 18 Δεκ 2000 -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8,02 8,02 19 Ιαν 2004
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5,532 5,532 28 Ιαν 2016
Το ανωτέρω ποσοστό ήτοι 5,532% κατέχεται από την εταιρία "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ", η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κ. Σταύρο Νένδο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MΟNDADORI INTERNATIONAL S.A. 41,66 41,66 22 Δεκ 2005 -
ASOKA HOLDINGS LTD 18,57 18,57 12 Σεπ 2000 -
PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LTD 17,91 17,91 17 Νοε 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32,68 32,68 21 Αυγ 2000 -
ΛΑΔΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 18,9 18,9 1 Ιαν 1998 -
ΛΑΔΕΝΗ - ΜΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,004 13,004 26 Ιαν 2004 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 9,821 9,821 5 Μαϊ 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτό διαμορφώθηκε από 5/5/2008 μετά την σύναψη σύμβασης κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) μεταξύ της Ελένης Ανεζουλάκη και του Ιωάννη Τεκέλογλου. Η μέτοχος Ελένη Ανεζουλάκη πριν την παραπάνω πράξη σύμβασης κατείχε ποσοστό 6,479% των δικαιωμάτων ψήφου και ο μέτοχος Ιωάννης Τεκέλογλου κατείχε ποσοστό 3,342% των δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 27,706 27,706 5 Σεπ 2019 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 66,7555 66,7555 22 Σεπ 2009
Ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος, στις 22/09/2009, λόγω αγοράς μετοχών της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από συνδεόμενο με αυτόν φυσικό πρόσωπο, ανήλθε των ορίων των 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 66,7555%, που αναλύεται ως εξής: - 'Αμεση συμμετοχή δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θ. Λιακουνάκου: ποσοστό 12,0484 % - Έμμεση συμμετοχή δικαιωμάτων ψήφου του κου Θ. Λιακουνάκου μέσω ελεγχόμενων Εταιρειών και συγγενικών του προσώπων: ποσοστό 54,7071%.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7,034 7,034 18 Δεκ 2002 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56,568 56,568 22 Σεπ 2015
Το ποσοστό του κ. Δημήτριου Βαράγκη, μεταβλήθηκε συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές. Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει πλέον άμεσα 1.518.081 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 32,044% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 1.121.255 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 34,718% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε) και έμμεσα μέσω της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ? ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατέχει 1.161.843 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 844.383 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 26,145% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου). Έτσι ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει συνολικά 2.679.924 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) έναντι 1.965.638 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (60,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας που κατείχε σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,753 16,753 22 Σεπ 2015
Το ποσοστό του κ. Νικόλαου Σωσσίδη, μεταβλήθηκε συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές.
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11,9 11,9 25 Φεβ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50,3 50,3 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44,72 44,72 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,1 32,1 5 Μαρ 2015 -
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,57 20,57 6 Μαϊ 2010 -
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12,51 12,51 5 Ιουν 2013 -
ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 6,254 6,254 30 Ιουν 2006 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17,72 17,72 10 Οκτ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (i) άμεσα, ποσοστό 10,755% και (ii) έμμεσα, μέσω της εταιρείας PROLINE CONSULTANTS S.A., ποσοστό 6,969%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 74,617 74,617 17 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κοινή Επενδυτική Μερίδα - Κ.Ε.Μ.) 5,02 5,02 27 Ιουλ 2010
Η κοινή επενδυτική μερίδα ανήκει στον κ. Φιλίππου Ιωάννη και στη σύζυγό του Φιλίππου Βασιλική.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,0 51,0 8 Δεκ 2016 Κατέρχεται του 66,67% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38,22071 38,22071 1 Μαρ 2013 -
ΒΕΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13,16 13,16 24 Ιουλ 2013
Το εν λόγω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 13,16%, που κατέχει ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, είναι έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρείας BLAKE WORLDWIDE S.A.
ΜΙΛΤΟ ΝΤΕΡ ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ 5,02 5,02 31 Ιουλ 2017 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REGGEBORGH INVEST B.V. 27,0229 27,0229 17 Απρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. κατέχει επίσης χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των ως άνω μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ της 275ης και της 365ης ημέρας από την 21/3/2019, οπότε και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. θα ανέλθει σε 34,6706% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,1306 14,1306 8 Ιαν 2014
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 08/01/2014.
YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 7,6477 7,6477 21 Μαρ 2019 Κατέρχεται του 10%
Η YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L. είναι κατά 100% θυγατρική της YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η YORK GLOBAL FINANCE MANAGER LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την YORK CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL ADVISORS, LLC.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5,0073 5,0073 2 Ιαν 2019 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΦΑΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 30,4 30,4 19 Σεπ 2016
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από γονική παροχή μετοχών.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,39 30,39 19 Σεπ 2016
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από γονική παροχή μετοχών.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24,45 24,45 24 Φεβ 2017 Γονική Παροχή -
ΚΕΦΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,89 7,89 24 Φεβ 2017 Γονική Παροχή -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,66 20,66 27 Σεπ 2007 -
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10,94 10,94 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΠΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10,24 10,24 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,05 10,05 10 Απρ 2008 -
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5,00017 5,00017 21 Νοε 2012
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μακρίδη Αλέξανδρου, ήτοι 5,00017%, κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.", στην οποία ασκεί τον πλήρη έλεγχο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84,424 84,424 11 Δεκ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΚΥΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΗ, HAWKEYE HOLDING LTD 51,997 51,997 21 Νοε 2017 Ανέρχεται του 50%
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τους ΓΡΗΓΟΡΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ , MARGINPLUS INVESTMENTS LTD. , HAWKEYE HOLDING LTD., SKYLUX S.A.,TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD, ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε., RIGATTE S.A., ZALEK S.A., ΓΡΗΓΟΡΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ και ΕΛΠΙΝΙΚΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας στις 21/11/2017.
FMR LLC 10,67 10,67 4 Απρ 2016
Η FMR LLC κατέχει το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (< 5%) και FMR CO, Inc. (10,56%).
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY 5,026 5,026 13 Μαϊ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 77,45 77,45 27 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 51,123 51,123 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 51,123%. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει 51,123%.
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP 13,8 13,8 8 Δεκ 2011
Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ("Silchester") έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust, The Kiltearn Global Equity Fund, The Silchester Global Equity (Ireland) Fund. Από τους πελάτες της δίνεται στην Silchester η πλήρης διακριτική ευχέρεια στις επενδύσεις τους και η εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η εταιρία δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται στο όνομά της, αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,631 58,631 2 Οκτ 2015 -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙΑ Α.Ε.) 9,988 9,988 2 Οκτ 2015
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας: ο κ. Συνατσάκης α) κατείχε προ της ως άνω μεταβίβασης 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 58,631 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) στην Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε. και β) κατέχει 13.804 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 5,63 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.»), τα οποία σε συνδυασμό με τις 1.189.9710 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 48,50 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.») τα οποία κατέχει η ελεγχόμενη από τον κύριο Συνατσάκη όπως αναλύθηκε ανωτέρω, Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε., παρέχουν στον κύριο Συνατσάκη τη δυνατότητα εμμέσου ελέγχου της «ΔΙΑ Α.Ε.» και, κατ' επέκταση, αυξάνουν το ελεγχόμενο από τον κύριο Συνατσάκη ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Δομική Κρήτης Α.Ε. κατά το αποκτώμενο δυνάμει της ανωτέρω μεταβίβασης ποσοστό 9,988%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23,16 23,16 25 Οκτ 2011 -
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ Ζ., ΒΟΛΑΚΑ Ε., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Μ., ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ι. 20,011 20,011 12 Οκτ 2009
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι εν λόγω μέτοχοι τελούν σε συμφωνία για συντονισμένη ενέργεια και κατέχουν αθροιστικά το ανωτέρω ποσοστό.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,75 19,75 19 Ιουλ 2006
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Παϊρη Αναστασίου.
ΠΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,59 15,59 24 Οκτ 2003 -
ΠΑΙΡΗ ΔΩΡΙΣ 10,04 10,04 20 Ιαν 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 50,0 50,0 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50% +1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 61,33%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 11,33 11,33 20 Μαρ 2018
Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50% +1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ
PAULSON JOHN 9,99 9,99 30 Απρ 2014
Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 38,71 38,71 31 Μαρ 2012 -
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37,31 37,31 31 Μαρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CASTLELAKE, L.P. 98,15 98,15 23 Μαϊ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία που κατέχει έμμεσα, ως διαχειρίστρια επενδυτικών κεφαλαίων, η εταιρία CASTLELAKEL.P. ανήλθε την 23/05/2019 σε 98,15% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Αναλυτικότερα, η CASTLELAKE L.P. κατέχει, έμμεσα, το 63.39% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία INVELREALESTATE(NETHERLANDS) IIBV και το 2.1% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία ANTHOS PROPERTIES A.K.E., όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί με την από 17/05/2019 γνωστοποίηση της εταιρείας CASTLELAKEOPPRTUNITIESPARTNERS, LLC καθώς και το 29.81% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία INVEL REAL ESTATE BV και το 2.85% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία CL Hermes Opportunities L.P.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 40,39 40,39 14 Δεκ 2015
Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, δημόσια προσφορά και μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές. Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. υλοποιήθηκε στις 14.12.2015.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,44 32,44 22 Νοε 2005
Στο ανωτέρω ποσοστό του μετόχου κ.ΘΕΟΔΟΣΗ - ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ήτοι 32,44% συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου, ήτοι 24,92%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 7,52%, είναι μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας PULCLAIR COMPANY L.T.D.
ΘΕΟΔΟΣΗ ΤΕΡΕΖΑ 10,26 10,26 29 Απρ 2010 -
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5,07 5,07 1 Απρ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25,744 25,744 5 Ιουν 2015
Tο ποσοστό της εταιρίας ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. ήτοι 21.744% συμπεριλαμβάνεται σε αυτό του μετόχου ΣΙΨΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 13,183 13,183 7 Νοε 2013
Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας επήλθε καθώς η εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε. μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) το σύνολο των μετοχών της εκδότριας στην ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 5,851 5,851 12 Νοε 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80,52 80,52 1 Ιαν 1998 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19,0 19,0 1 Ιαν 1998 -
ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ 11,0 11,0 1 Ιαν 1998 -
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8,49 8,49 29 Δεκ 2011 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 91,44 91,44 30 Νοε 2017 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: άμεση συμμετοχή 89,62% και έμμεση συμμετοχή 1,82%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 74,87 74,87 28 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται από τον κ. Κιτσικόπουλο ατομικά και 71,65% μέσω της Κ.Ε.Μ., ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REMCO HOLDINGS Α.Ε 50,29 50,29 7 Ιαν 2014 -
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. 21,6 21,6 7 Ιαν 2014 -
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,75 17,75 31 Δεκ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32,633 32,633 26 Απρ 2016 -
ΚΑΤΣΙΩΤΗ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 13,074 13,074 4 Δεκ 2017 Γονική Παροχή -
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10,0 10,0 4 Δεκ 2017 Γονική Παροχή -
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 10,0 10,0 6 Ιουν 2014
Η εν λόγω μεταβολή προέκυψε λόγω μεταβίβασης (γονική παροχή) της κας Έλλης Δρακοπούλου, συζ. Νικολάου, της ψιλής κυριότητας 3.173.453 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι 10,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας, στην κόρη της κα Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου, παρακρατώντας την επικαρπία αυτών, ενώ η εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ως άνω μετοχές θα ασκείται στο εξής από την κόρη της. Ως εκ τούτου, η κα Έλλη Δρακοπούλου θα κατέχει πλέον την πλήρη κυριότητα και τα δικαιώματα άσκησης ψήφου 5.748.821 μετοχών (ήτοι ποσοστό 18,115% από 28,115% που κατείχε και αντιστοιχούσαν σε 8.922.274 μετοχές), ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να έχει και το δικαίωμα της επικαρπίας επί των 3.173.453 μεταβιβαζόμενων ως προς την ψιλή κυριότητα μετοχών. Επίσης, η κα Αθανασία Δρακοπούλου θα κατέχει την ψιλή κυριότητα των παραπάνω μεταβιβαζόμενων 3.173.453 μετοχών και παράλληλα θα κατέχει την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ως άνω μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,00% επί των αντίστοιχων συνολικών δικαιωμάτων των Μετόχωντης Εταιρίας.
ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 5,7648 5,7648 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 63,8 63,8 24 Μαρ 2009
Το ανωτέρω ποσοστό του μετόχου ήτοι 63,80% σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των εταιριών AMERIA INVESTMENTS INC. και ILIUM S.A.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 27,269 27,269 16 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Οι κ.κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Δημήτριος Καλλιτσάντσης τελούν, από 04.06.2018, σε καθεστώς εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς και συντονισμού επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αμέσου ή εμμέσου κυριότητάς τους.
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 12,55 12,55 25 Ιουλ 2019 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή 11,40%, και (β) έμμεση συμμετοχή 1,14%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
POIH INVESTMENTS LTD 45,47 45,47 20 Ιουλ 2016
Κατόπιν της από 20/07/2016 γραπτής ενημέρωσης των POIH S.A. & POIH INVESTMENTS LIMITED προς την εταιρία, το χρονικό διάστημα 22/12/2010 - 20/07/2016 η τελευταία αύξησε την συμμετοχή της πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίησή της με ημερομηνία 22/12/2010. Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η POIH INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία έμμεσα μεταβλήθηκε από 40.984% σε 45.470%. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 2.842% των δικαιωμάτων ψήφου αποκτήθηκε την περίοδο από 01/01/2016 έως 19/07/2016.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 35,477 35,477 10 Φεβ 2012
Σε συνέχεια των από 25.01.2012, 15.02.2012 και 11.5.2012 ανακοινώσεων περί μεταβίβασης ποσοστού 35,477% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο, στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ)», το Ελληνικό Δημόσιο γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την 206/25.04.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 1363/Β΄), τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ελληνικό Δημόσιο, ελέγχοντας 100% το ΤΑΙΠΕΔ, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 5,16 5,16 8 Φεβ 2016
Η FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC κατέχει το ποσοστό έμμεσα. Επιπλέον, ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων και έχει την εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν τα κεφάλαια (funds) και οι λογαριασμοί που διαχειρίζεται.
THE LONDON AND AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD 5,01 5,01 27 Νοε 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ 35,27 35,27 9 Αυγ 2005
Η ανωτέρω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αύξηση της διασποράς των μετοχών της εταιρίας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 17,603 17,603 30 Απρ 2002 -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10,38 10,38 28 Σεπ 2000 -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 7,13 7,13 8 Ιουλ 2005
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ELTRAK CP LTD 83,9 83,9 3 Οκτ 2019 Δημόσια Πρόταση
Η εταιρεία CP HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική της εταιρείας CONMACH LTD, η οποία με τη σειρά της είναι 100% μητρική της ELTRAK CP LTD, δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, η κα Νατάσα Κόβα (με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 10,89%) δυνάμει προφορικής συμφωνίας, ενεργεί με την ELTRAK CP LTD συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21,69 21,69 27 Μαϊ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 21,69%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 7,924% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 13,764%, μέσω της εταιρίας «ΑΥΓΗ Α.Ε.Ε.Α.».
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 20,85 20,85 7 Ιαν 2011 -
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ 19,75 19,75 7 Ιαν 2011 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 45,04 45,04 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Μ. ΦΩΤΕΙΝΗ 7,058 7,058 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,052 7,052 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5,6 5,6 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ 5,46 5,46 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STONEMAN HOLDINGS LTD 35,18 35,18 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη.
DOSON INVESTMENTS COMPANY 27,84 27,84 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη -
CHARONIA HOLDINGS LTD 18,18 18,18 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8,93 8,93 7 Δεκ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,34 36,34 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15,63 15,63 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 12,94 12,94 9 Ιουλ 1999 -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 5,95 5,95 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 50,0 50,0 21 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 24,02 24,02 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
SUEZ ENVIRONMENT COMPANY 5,0124 5,0124 8 Δεκ 2008
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου η εταιρία το κατέχει έμμεσα, μέσω των εταιριών: (α) SUEZ ENVIROMENT (3,534%), και (β) CALIGE (1,4784%), οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στην SUEZ ENVIROMENT COMPANY.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27,7627 27,7627 11 Μαϊ 2016
Από το ποσοστό αυτό, το 14,230% κατέχεται άμεσα και το υπόλοιπο 13,532% έμμεσα. Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής αναλύεται ως εξής: Γεωργακοπούλου Ελένη (θυγατέρα): 3,2717%, Γεωργακοπούλου Αντωνία (θυγατέρα): 6,844% και Γεωργακοπούλου Χρυσάνθη (σύζυγος): 3,4167%. Τα δικαιώματα ψήφου των 3 αυτών μετόχων ασκούνται, βάσει γενικού πληρεξουσίου, από τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15,0 15,0 11 Μαϊ 2016 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 8,941 8,941 19 Οκτ 2018 Ανέρχεται του 5%
Από το ποσοστό αυτό,το 5,629% κατέχεται άμεσα και το υπόλοιπο 3,312% έμμεσα μέσω των τριών τέκνων της, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ασκούνται βάσει γενικού πληρεξουσίου, από την κα. Ευδοκία Κωνσταντινίδη και τον σύζυγο της κο. Ερρίκο Σάρπ.
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5,4538 5,4538 26 Μαϊ 2015
Το ανωτέρω ποσοστό ήτοι 5,4538% ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τον κ. Λεκκάκο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WITTIG BETH 20,532 20,532 5 Ιουλ 2016
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 05/07/2016. Η κα. BETH WITTIG είναι ελέγχων μέτοχος με ποσοστό 100% της WW INVESTMENTS LLC, στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχο.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 14,077 14,077 26 Ιουν 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., στην οποία ο κ. Παντελής Σκαρλάτος (ελέγχων εταίρος με ποσοστό 95%) ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχό της.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11,281 11,281 30 Ιουν 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9,748 9,748 19 Απρ 2016 -
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ 9,51 9,51 19 Απρ 2016 -
ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7,913 7,913 19 Δεκ 2017 Κατέρχεται του 10%
Ο μέτοχος κατέχει το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μέσω των εταιριών : «GOLVENVEIL LIMITED», «ROTARDO LIMITED» και «PRIME INSURANCE COMPANY LTD»
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΑ 28,77 28,77 8 Μαρ 2000 -
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 28,77 28,77 8 Μαρ 2000 -
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 28,77 28,77 8 Μαρ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,48 31,48 12 Ιαν 2011 -
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 27,92 27,92 25 Ιουλ 2014 -
ΛΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 10,79 10,79 24 Δεκ 2018 Ανέρχεται του 10%
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα σε ποσοστό 2,838% και έμμεσα, μέσω της εταιρίας «MUTSAFE LTD», σε ποσοστό 7,955%.
SMALLCAP WORLD FUND 5,002 5,002 19 Μαϊ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,113 25,113 20 Ιουν 2012
Μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών της εταιρίας.
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 9,679 9,679 23 Οκτ 2000 -
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9,447 9,447 23 Οκτ 2000 -
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 5,029 5,029 20 Ιουν 2012
Μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών της εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L. 83,37 83,37 2 Ιουλ 2019 Δημόσια Πρόταση -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,468 44,468 17 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα κατά ποσοστό 4,052% από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο και έμμεσα, κατά ποσοστό 40,416% μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH 36,3522 36,3522 15 Ιαν 2016
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 15.01.2016 από τον Dr. Bernard Gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard Gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 36,3522% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 31.530.423 μετοχές.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,95 50,95 4 Δεκ 2009 -
AMIRAL GESTION 5,37 5,37 6 Ιουλ 2018 Ανέρχεται του 5% -
ΧΑΪΔΑ ΛΥΔΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,31 50,31 15 Σεπ 2017 Εταιρική πράξη -
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6,25 6,25 25 Σεπ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26,58 26,58 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ 24,39 24,39 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,54 13,54 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,58 5,58 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29,58 29,58 5 Αυγ 2019 Εταιρική πράξη -
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,45 28,45 5 Αυγ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
TRAL LTD 5,0435 5,0435 31 Αυγ 2018 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Τρύφων Αλευρίτης κατέχει κατά 100% την εταιρία TRAL LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 24,173 24,173 11 Μαρ 2008 -
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,731 8,731 6 Ιουν 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 59,556 59,556 15 Ιαν 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,0 20,0 3 Σεπ 2019 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της 100% ελεγχόμενης εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 20,007 20,007 31 Ιαν 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εξάσκησης δικαιωμάτων stock options με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 31/01/2008.
MITTLEMAN BROTHERS LLC 10,2162 10,2162 19 Σεπ 2016
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ελέγχεται έμμεσα από την εταιρία MITTLEMAN BROTHERS LLC.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,952 8,952 4 Φεβ 2009 -
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 5,014 5,014 22 Αυγ 2018 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
INTESA SANPAOLO S.P.A. 5,0135 5,0135 27 Ιουλ 2009
Η INTESA SANPAOLO S.P.A. κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό πελατών της, ουδείς εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 32,92 32,92 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ALPHA BANK Α.Ε. 21,97 21,97 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 13,28 13,28 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11,44 11,44 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 31,9641 31,9641 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21,597 21,597 5 Μαϊ 2009 -
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20,945 20,945 5 Μαϊ 2009 -
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 12,8286 12,8286 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ 7,15 7,15 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44,14 44,14 7 Δεκ 2010 -
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 38,36 38,36 20 Νοε 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,222 37,222 4 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 34,315 34,315 31 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η εταιρεία κατέχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου μέσω της ελεγχόμενης κατά 100% από αυτή εταιρία «INTRADEVELOPMENT».
ALPHA BANK Α.Ε. 6,688 6,688 30 Απρ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΩΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31,0632 31,0632 17 Ιουν 2009 -
ΚΩΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 16,1443 16,1443 17 Ιουν 2009 -
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 10,1615 10,1615 9 Μαϊ 2008 -
ΚΩΤΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 7,9042 7,9042 18 Μαϊ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,27 32,27 29 Οκτ 2015 -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28,43 28,43 26 Φεβ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,377 13,377 23 Δεκ 2003
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Πολύχρονου Γεωργίου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 17,459 17,459 26 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16,787 16,787 2 Σεπ 2014
Ο μέτοχος κος ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ προέβη την 02/09/2014 σε γονική παροχή 1.196.134 κοινών ονομαστικών μετοχών προς τον κο ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών του και δικαιωμάτων ψήφου του ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ να κατέλθει από 1.406.134 σε 210.000 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου να μεταβληθεί από 19,735% σε 2,947%. Με την ως άνω γονική παροχή, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ είναι 1.196.134 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου 16,787%.
LJAMKOVIC SPOMENKA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
LJAMKOVIC MIRJANA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 5,033 5,033 23 Ιαν 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40,086 40,086 4 Ιαν 2006 -
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40,077 40,077 4 Ιαν 2006 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,049 18,049 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 24 Οκτ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 12,097 12,097 10 Φεβ 2016 -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6,504 6,504 10 Φεβ 2016 -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6,42 6,42 10 Φεβ 2016 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,6 37,6 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16,83 16,83 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 14,64 14,64 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,51 10,51 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,1948 50,1948 23 Απρ 2019 Ανέρχεται του 50% -
CREDIT SUISSE GROUP 26,27 26,27 8 Απρ 2009
Η εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μετά από σχετική ενημέρωση που της έγινε, ανακοινώνει ότι η CLARIDEN LEU AG , ως μέλος του ομίλου CREDIT SUISSE GROUP, απέκτησε 1.000 μετοχές της Εταιρείας, στις 08.04.2009. Η ως άνω κατέχει 1.098.360 μετοχές και ως εκ τούτου ο όμιλος CREDIT SUISSE GROUP κατέχει 1.098.360 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 26,27%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ 24,68 24,68 5 Ιουλ 2019 Κατέρχεται του 25% -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
KAZAZIAN ASSET MANAGEMENT LLC 7,6449 7,6449 4 Ιουλ 2019 Ανέρχεται του 5%
Tο ποσοστό ελέγχεται έμμεσα, η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, είναι η εξής: Kazazian Capital Master Fund L.P. Legacy Worldwide Investments Ltd. Βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο κ. Kirk Kazazian.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28 30,28 3 Φεβ 2010
Η ανωτέρω μεταβολή έλαβε χώρα μέσω δύο προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών και αποτελούν αμιγώς ενδοομιλικές συναλλαγές συνδυαζόμενες με συμφέροντα προσώπων των ιδίων οικογενειών.
NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28 30,28 3 Φεβ 2010
Η ανωτέρω μεταβολή έλαβε χώρα μέσω δύο προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών και αποτελούν αμιγώς ενδοομιλικές συναλλαγές συνδυαζόμενες με συμφέροντα προσώπων των ιδίων οικογενειών.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10,2 10,2 18 Σεπ 2006
Το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην εταιρία ΛΑΜΨΑ ΑΝ. ΕΤ. ΕΛΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ανέρχεται σε 10,20% και συμπεριλαμβάνει το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του, ήτοι 0,40%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιριών TALANTON, ήτοι 4,81% και MEGABRIT LTD, ήτοι 4,99%, βάσει των άρθροων 7 και 8 του π.δ. 51/1992.
VENTURE ABILITY S.A. 8,25 8,25 3 Φεβ 2010
Το ανωτέρο ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 8,25% κατέχεται έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας HOMERIC HOLDINGS Α.Ε.

Η ανωτέρω μεταβολή έλαβε χώρα μέσω δύο προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών και αποτελούν αμιγώς ενδοομιλικές συναλλαγές συνδυαζόμενες με συμφέροντα προσώπων των ιδίων οικογενειών.
JP MORGAN PRIVATE BANK 5,6 5,6 28 Νοε 2006
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δήλωση της, η εταιρία κατέχει τις ανωτέρω μετοχές υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα για λογαριασμό πελατών της, όλοι εκ των οποίων έχουν συμμετοχή μικρότερη του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,151 25,151 22 Φεβ 2013 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,18 20,18 27 Νοε 2006 -
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ 13,491 13,491 22 Φεβ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 33,91 33,91 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 33,57 33,57 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,33 13,33 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 46,417 46,417 5 Μαϊ 2015
Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρ. 9 παρ. 4 και της απόφασης 1/434/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με την από 31/5/2016 γνωστοποίηση του μετόχου Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, ο ως άνω μέτοχος, προέβη στις 5/5/2015 σε αγορά 17.977 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Μετόχου μετά την συναλλαγή αυτή διαμορφώθηκε σε 46,417% έναντι 46,234% που ήταν πριν την κρίσιμη συναλλαγή. Η μεταβολή του ποσοστού 3% σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου επήλθε στην διάρκεια 6 ετών.
ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,151 14,151 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 14,031 14,031 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MOTOR OIL HOLDINGS LTD 41,528 41,528 17 Αυγ 2017 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
H MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση της MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED. Η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ελέγχει άμεσα 1,528% και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED) 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Συνεπώς, λόγω μεταβολής της αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έμμεσα ελέγχει η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώνεται σε 41,528% από 0% προηγουμένως από την 17/8/2017. Η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
DOSON INVESTMENTS COMPANY 8,78 8,78 30 Μαϊ 2011
Η DOSON INVESTMENTS COMPANY ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τους κ.κ. Νίκο και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35,0229 35,0229 31 Μαρ 2006 -
FIDELITY EUROPEAN FUND 5,03 5,03 27 Ιουν 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36,548 36,548 7 Αυγ 2013
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 36,548%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 28,861% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 7,687% μέσω της εταιρίας BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ελεγχόμενη εταιρεία από τον κο Μπήτρο Γιάννη.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25,0 25,0 9 Δεκ 2008 -
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ 10,029 10,029 13 Ιουν 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, όπως διαμορφώθηκε μετά από διάθεση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της).
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 6,2646 6,2646 4 Δεκ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,299 33,299 14 Ιουν 2019 Ανέρχεται του 25% -
ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 33,299 33,299 14 Ιουν 2019 Ανέρχεται του 25% -
ΚΕΠΕΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 13,0 13,0 22 Νοε 2013 -
ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,6 8,6 14 Ιουν 2019 Κατέρχεται του 10% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,46 48,46 3 Σεπ 2014
Στις 03.09.2014 ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε -αιτία γονικής παροχής - από την μητέρα του Μάνου Όλγα του Ηλία 175.858 μετοχές της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Τα νέα ποσοστά επί των μετοχών (και δικαιωμάτων ψήφου) διαμορφώνονται σε 48,46% για τον κο Λούλη Νικόλαο ενώ η κα Όλγα Μάνου δεν κατέχει πλέον μετοχές στην εταιρία.
AL DAHRA HOLDING LLC 20,0 20,0 8 Νοε 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων μετοχών με έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 8/11/2013.

Η Al Dahra Holding LLC, η οποία είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., γνωστοποιεί για λογαριασμό της και για τις θυγατρικές της (σύμφωνα με το Άρθρο 13 $1 του Ν.3556/2007), την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της διότι η Al Dahra Agriculture Spain S.L., απέκτησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.902.786 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σημειώνεται ότι την εταιρία Al Dahra Holding LLC ελέγχει ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi.
ΛΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,48 7,48 21 Μαϊ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26,537 26,537 31 Ιουλ 2019
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω των εταιριών ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,1 52,1 17 Απρ 2000 -
ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΑ 32,54 32,54 19 Σεπ 2007 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΤΩ 19,03 19,03 8 Μαρ 2011 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ 11,613 11,613 14 Ιουν 2007 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΔΑ 10,368 10,368 18 Ιουν 2009 -
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5,128 5,128 29 Φεβ 2008 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,002 5,002 11 Μαρ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37,71 37,71 12 Ιουλ 2000 -
ΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,71 37,71 12 Ιουλ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALTANA NAVIGATION LTD, ANTELOPE SHIPING INC. 96,673 96,673 7 Μαϊ 2015
Δυνάμει του από 26.11.2010 καταρτισθέντος μεταξύ των εταιριών Altana Navigation Limited, Antelope Shipping Inc ιδιωτικού συμφωνητικού, οι εταιρίες ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στη ΝΕΛ ΑΕ. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της από 7.5.2015 ανακοίνωσης της εισηγμένης εταιρίας, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 124/12.12.2013 απόφασης του Εφετείου Μυτιλήνης έγινε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αριθμού μετοχών 75.001.954 από την I.S.F.I-SQUARE FUND και αριθμού μετοχών 62.520.812 από την ERCOLANA HOLDINGS LTD προς την ALTANA NAVIGATION LTD. Ύστερα από τις παραπάνω πράξεις μεταβίβασης η ALTANA NAVIGATION LTD διαθέτει πλέον συνολικά 232.332.265 μετοχές και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνεχεία και συμπλήρωση της από 7-5-2015 ανακοινώσεως της εταιρείας και των ενημερώσεων που έλαβε, γνωστοποιεί ότι μετά τις ήδη γνωστοποιηθείσες συναλλαγές της 7ης Μαΐου 2015, μεταξύ των μετόχων ALTANA NAVIGATION LTD, I.S.F.I-SQUARE FUND και ERCOLANA HOLDINGS LTD, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εξυγίανσης που επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 124/2013 απόφαση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου: ?η κυρία Ευαγγελία Μαρτίνου ελέγχει πλέον, δια της εταιρείας ALTANA NAVIGATION LTD, 232.332.265 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.95% (από 94.809.949 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,11% που ήλεγχε προ των άνω συναλλαγών) ?ο κ. Αναστάσιος Οικονόμου, δια της εταιρείας ISFI-SQUARE FUND LTD, δεν έχει πλέον καμία συμμέτοχη στην εταιρεία (από 75.001.954 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 29,36% που ήλεγχε προ των άνω συναλλαγών) ?ο κ. Γεώργιος Ζέρδιλας, δια της εταιρείας ERCOLANA LTD, δεν έχει πλέον καμία συμμέτοχη στην εταιρεία (από 62.520.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 24,47% που ήλεγχε προ των άνω συναλλαγών).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
AXIS S.Α. 24,02 24,02 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,74 20,74 29 Ιαν 2010 -
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,15 10,15 29 Ιαν 2010 -
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 5,34 5,34 9 Απρ 2014 -
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΜΥΡΩΝ - ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 5,08 5,08 9 Απρ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 32,51 32,51 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ALPHA BANK Α.Ε. 20,65 20,65 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 15,64 15,64 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6,18 6,18 7 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V. 5,55 5,55 13 Ιουν 2016
Ο απώτερος ελέγχων μέτοχος της Linnaeus Capital BV, λόγω κληροδοτήματος, είναι η κα Natalia Zolotova.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
TRUAD VERWALTUNGS AG 59,22 59,22 8 Μαρ 2013
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας την 8/3/2013, η εταιρία Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») ελέγχει έμμεσα 4.914.917 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,22% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι ως άνω μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs ΑG της 100% θυγατρικής της Truad Verwaltungs AG εταιρίας με την επωνυμία «Torval Investment Corp.», η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία «Lavonos Ltd.», η οποία ελέγχει με τη σειρά της: α) την κατά 100% θυγατρική της εταιρία Tinola Holding S.A. η οποία ελέγχει άμεσα 280.400 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,38 % του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. β) την κατά 100% θυγατρική της εταιρία Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα 4.596.838 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. γ) την κατά 100% θυγατρική της εταιρία Patella Finance Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα 37.679 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,45% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Truad Verwaltungs AG σύμφωνα με την έννοια του ν. 3556/2007. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, καθότι η Truad Verwaltungs AG ήλεγχε ως ανωτέρω την Lavonos Ltd. ήδη προ του έτους 2000, ήλεγχε έμμεσα και τα δικαιώματα ψήφου που η Lavonos Ltd. εκάστοτε γνωστοποιούσε ως ελεγχόμενα από αυτήν (σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση του ν. 3556/2007 που δημοσιοποιήθηκε την 15/10/2008 η Lavonos Ltd. κατείχε ποσοστό ίσο με 57,923% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας).
ΔΑΥΙΔ ΣΑΜΟΥΗΛ 5,93 5,93 15 Οκτ 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ανωτέρω εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LTD 67,0 67,0 23 Μαρ 2018 Ανέρχεται του 5%
Ο Stephan Goetz και η εταιρεία TransConnect Unternehmensberatungs ? und Beteiligungs AG, γνωστοποιούν ότι η εταιρεία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) LtD αγόρασε στις 23 Μαρτίου 2018 το πακέτο των 6.753.600 κοινών ονομαστικών μετοχών, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67 % των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας. Η South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) LtD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Melbery Investments LtD, η οποία κατέχει ποσοστό 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου της South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) LtD. Η Melbery Investments LtD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Helanor Holdings LtD, η οποία κατέχει ποσοστό 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Melbery Investments LtD. Η Helanor Holdings LtD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007 από την Deutsche Invest Equity Partners GmbH, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Helanor Holdings LtD. Η Deutsche Invest Equity Partners GmbH ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 από την Trans Connect Unternehmensberatungs - und Beteiligungs AG, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Deutsche Invest Equity Partners GmbH. Η TransConnect Unternehmensberatungs-und Beteiligungs AG ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον Stephan Goetz, o οποίος κατέχει ποσοστό 51,25% του μετοχικού κεφαλαίου της TransConnect Unternehmensberatungs - und Beteiligungs AG και ποσοστό 55,4803% των δικαιωμάτων ψήφου της TransConnect Unternehmensberatungs - und Beteiligungs AG.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 7,27 7,27 23 Μαρ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας άμεσα το 100% της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ)» η οποία ελέγχει άμεσα το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ)», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LTD 51,0 51,0 10 Αυγ 2016
Η ΟΛΠ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από την CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED ("COSCO Shipping Group"), ως εξής: - Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: COSCO Shipping Group. - Επωνυμία του μετόχου: COSCO (Hong Kong) Group Limited ("COSCO Hong Kong"). Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής της 10/08/2016, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων της COSCO Hong Kong στην ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε στο 51%. Η COSCO Hong Kong ελέγχεται κατά 100% από τη China Ocean Shipping (Group) Company, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη COSCO Shipping Group, μία κινεζική κρατική εταιρεία. Η COSCO Shipping Group, ελέγχοντας έμμεσα κατά 100% τη COSCO Hong Kong, ελέγχει έμμεσα και το 51% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε. Επισημαίνεται επίσης ότι εντός διαστήματος πέντε ετών και εφόσον η Cosco Hong Kong έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στην Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA) για την πώληση και την αγορά 16.750.000 μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. που έχει υπογραφεί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους € 293.783.800 εκατ. στον ΟΛΠ, το ποσοστό της Cosco Hong Kong θα ανέλθει στο 67%, λαμβάνοντας επιπλέον 16% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 23,14 23,14 10 Αυγ 2016
Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής της 10/08/2016, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων του ΤΑΙΠΕΔ κατήλθε από 74,14% σε 23,14%, ύστερα από τη μεταφορά του 51% στην COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED ("Cosco Hong Kong"). Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας το 100% του ΤΑΙΠΕΔ, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. Επισημαίνεται επίσης, ότι εντός διαστήματος πέντε ετών και εφόσον έχουν εκπληρωθεί ορισμένοι όροι που περιγράφονται στην Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA) για την πώληση και την αγορά 16.750.000 μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. που έχει υπογραφεί με την Cosco Hong Kong, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης από την πλευρά της Cosco Hong Kong των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους € 293.783.800 εκατ. στον ΟΛΠ, το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΠ θα κατέλθει στο 7,14%, με τη μεταφορά επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ στη Cosco Hong Kong.
LANSDOWNE PARTNERS INTERNATIONAL LTD (LPIL) 5,0 5,0 14 Αυγ 2017 Φθάνει στο 5%
Η Lansdowne Partners International Limited (LPIL) ελέγχει την Lansdowne Partners Limited (LPL),η οποία ελέγχει την Lansdowne Partners (UK) LLP (LPUK LLP) και η οποία ως διαχειριστής επενδύσεων δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών εκδόσεως ΟΛΠ που κατέχονται από την Lansdowne European Equity Master Fund Limited. Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται (α) έμμεσα από κάθε έναν εκ των LPIL, LPL και LPUK LLP και (β) άμεσα από την Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD 32,73 32,73 27 Ιουν 2019 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η Georgiella Holdings Co. Limited κατέχει το 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd., ενώ το υπόλοιπο 66.7% κατέχεται εμμέσως από το VALEA FOUNDATION, μέσω της οντότητας SAZKA Group a.s. Κατόπιν της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι της συμφωνίας μετόχων σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων της Emma Delta Management Ltd., της Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd) την 27η Ιουνίου 2019, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του κου Jiri Smejc, από την 27η Ιουνίου 2019 η Emma Delta Management Ltd. δεν τελεί πλέον υπό τον απώτατο κοινό έλεγχο του VALEA FOUNDATION και του κυρίου Γεωργίου Μελισσανίδη. Αποτελεί κοινή αντίληψη της SAZKA Group a.s. (καθώς και του VALEA FOUNDATION, ως οντότητας υπό τον απώτατο έλεγχο της οποίας τελεί η SAZKA Group a.s.) και της Georgiella (καθώς και του κου Γεωργίου Μελισσανίδη, ως προσώπου υπό τον απώτατο έλεγχο του οποίου τελεί η Georgiella), κατόπιν νομικής και επιχειρηματικής αξιολόγησης του υφιστάμενου καθεστώτος της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Τρίτης Αναθεώρησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι την 27η Ιουνίου 2019), η Emma Delta Management Ltd. τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της SAZKA Group a.s.. Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε την 27η Ιουνίου 2019, το VALEA FOUNDATION ασκεί, μέσω της SAZKA Group a.s., αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DEUTSCHE TELEKOM AG 45,0 45,0 30 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5,0 5,0 30 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει α)άμεσα, 4.901.507 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1%) και β) έμμεσα, μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 19.606.015 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4%).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
COMPETROL ESTABLISHMENT S.A. 93,36 93,36 13 Ιουν 2018 Εταιρική πράξη
Η Competrol Establishment κατέχει το ανωτέρω ποσοστό ως εξής: α)111,652,630 μετοχές και 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Givenrise Investments Limited, και β)100 μετοχές και 0,00008% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46,6 46,6 10 Ιουν 2010 -
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,813 25,813 10 Ιουν 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
BOLELLI CO LTD 61,92 61,92 30 Δεκ 2013
Σημειώνεται ότι το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Raguso Limited, κατέχεται από την εταιρεία Bolelli CO. Limited, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος
TRUAD VERWALTUNGS AG 5,08 5,08 31 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ελέγχει 1.277.246 δικαιώματα ψήφου (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,08% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) μέσω του ελέγχου της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την Lavonos Ltd., η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, η οποία ελέγχει: (α) άμεσα 979.217 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 3,8984% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) έμμεσα, μέσω του ελέγχου της εταιρείας Eagle Enterprises A.E., 298.029 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1865% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 41,38 41,38 21 Σεπ 2007
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μετόχων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, WISE MANAGEMENT SA και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω μετόχων, ανέρχεται σε 88,54%
WISE MANAGEMENT S.A. 41,16 41,16 21 Σεπ 2007
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μετόχων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, WISE MANAGEMENT SA και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω μετόχων, ανέρχεται σε 88,54%

Η εταιρία είναι συμφερόντων του κ. Μηνά Κυριακού.
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,0 6,0 21 Σεπ 2007
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μετόχων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, WISE MANAGEMENT SA και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω μετόχων, ανέρχεται σε 88,54%
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,88 25,88 25 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται μέσω της ΑΝΑΒΑΚ TRADING AND INVESTMENT LTD.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,13 25,13 1 Νοε 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 16,32 16,32 25 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
VANSHAP CAPITAL VALUE FUND L.P. 5,36 5,36 24 Ιαν 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 48,85 48,85 4 Φεβ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις 4/2/2013.
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 31,56 31,56 21 Δεκ 2015 -
ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6,69 6,69 4 Φεβ 2013
Η Εταιρία ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. είναι συμφερόντων του κ. Πέτρου Κυριακίδη και καθολική διάδοχος της εταιρίας ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις 4/2/2013.
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,62 5,62 4 Φεβ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις 4/2/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66,52 66,52 7 Αυγ 2014 -
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15,17 15,17 19 Μαρ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41,86 41,86 29 Δεκ 2006 -
ΧΑΛΙΩΡΗ ΕΥΦΗΜΙΑ 20,226 20,226 31 Ιουλ 2013
Η εν λόγω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προέκυψε λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών στις 31/7/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 26,0 26,0 10 Μαϊ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Στην κοινή επενδυτική μερίδα "ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ" (ΚΕΜ-01) συγκύριοι είναι ο κ. Λεμπιδάκης Εμμανουήλ και ο γιός του Λεμπιδάκης Ιωάννης.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 8,016 8,016 7 Φεβ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Σύμφωνα με τις από 07/02/2017 γνωστοποιήσεις προς την εταιρία, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της: (α) O κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, (β) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Αναστάσιο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, και (γ) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Απόστολο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 8,016 8,016 7 Φεβ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Σύμφωνα με τις από 07/02/2017 γνωστοποιήσεις προς την εταιρία, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της: (α) O κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, (β) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Αναστάσιο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, και (γ) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Απόστολο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 8,016 8,016 7 Φεβ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Σύμφωνα με τις από 07/02/2017 γνωστοποιήσεις προς την εταιρία, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της: (α) O κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, (β) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Αναστάσιο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, και (γ) ο κ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρίας, μετέφερε 3.292.236 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την ατομική του μερίδα στην κοινή επενδυτική μερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με συνδικαιούχο το γιό του, Λεμπιδάκη Απόστολο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016% επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών.
ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 7,8 7,8 13 Μαϊ 1999 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,032 20,032 30 Σεπ 2011 -
ΚΟΥΤΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 9,9 9,9 25 Σεπ 2002
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση από το Υπ. Ανάπτυξης (Κ2-12406/25.09.2002) της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας "ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Ε" από την εταιρία "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε."
YIUTINOCO TRADING CO LTD 6,829 6,829 28 Μαϊ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών της εταιρίας, στις 28/5/2009

Ο κύριος Κωνσταντινίδης Σπυρίδων ασκεί επιρροή ή έλεγχο στην εν λόγω εταιρία.
JESSORE HOLDING CO LTD 6,489 6,489 15 Οκτ 2009
Η εταιρία ελέγχεται από την PRONTOSERVUS LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38,25 38,25 6 Φεβ 2004 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,75 19,75 21 Ιουλ 2005 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14,22 14,22 7 Ιαν 2004
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 35,033 35,033 16 Νοε 2013
Το ποσοστό συμμετοχής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στην εταιρία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 35,033% , μηδενίστηκε μετά την συγχώνευση δια απορρόφησής της από την VIOHALCO SA/NV. Η VIOHALCO SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα Α.Ε , συνολικά 3.503.250 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 35,033% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (10.000.000).
SIDACIER HOLDING S.A. 15,68 15,68 10 Μαϊ 2005
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
RAPALLO INVEST HOLDING S.A. 7,86 7,86 10 Μαϊ 2005
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΙΖΑΝΤΕ ΑΝΔΡΕΑΣ 7,08 7,08 10 Μαϊ 2005
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
SALIX NOMINEES LTD 5,55 5,55 17 Οκτ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 96,98 96,98 4 Ιουλ 2019 Δημόσια Πρόταση
Συντονισμένα πρόσωπα, που ελέγχονται από τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του Ν.3556/2007, είναι οι εταιρείες ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ALPAN ELECTROLINE LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ 20,9 20,9 20 Απρ 2016
Ο κ. Αρις Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας 265.447 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 20,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, καθώς και 30.724 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές, ήτοι ποσοστό 2,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΜΑΪΝΤΑ - ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 18,38 18,38 3 Μαϊ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ 17,74 17,74 20 Απρ 2016
Ο κ. Κρικόρ Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας 225.273 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 17,74% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, καθώς και 1.496 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΟΥΣ 15,11 15,11 30 Απρ 2018 Ανέρχεται του 15%
Το ποσοστό η κα Ανούς Τζιρακιάν το κατέχει μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας σε ποσοστό 13,10% και μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο τον κ. Αρι Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, σε ποσοστό 2,01%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,9318 37,9318 15 Μαρ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22,395 22,395 19 Ιαν 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η συναλλαγή έγινε στο πλαίσιο διάθεσης κοινών ονομαστικών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιωτική τοποθέτηση δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,28 39,28 5 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,6 13,6 16 Απρ 2015 -
FIDELITY INVESTMENTS 10,03 10,03 29 Σεπ 2003
Στο ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 10,030%, συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των εταιριών FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR Co), FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY (FMTC) και FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED (FIL)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,54762 6,54762 20 Απρ 2015
Από 20/4/2015, ο μέτοχος κ. Ανδρέας Στέγγος γνωστοποίησε ότι κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου 2.168.900 συνολικά (ποσοστό 6,54762%). Εξ αυτών άμεσα 84.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,25358% και έμμεσα ως beneficial owner μέσω δύο νομικών προσώπων 2.084.900 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,29404%. Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερόμενα δύο νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνει το 5%.
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5,217 5,217 3 Δεκ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22,11 22,11 11 Αυγ 2017 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης ελέγχει ποσοστό 100% της "ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 22,11% των δικαιωμάτων ψήφου της "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε."
ELENOVO LTD 19,63 19,63 18 Αυγ 2017 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρία ELENOVO LTD κατέχεται κατά 100% από την κα. Άννα Λεωνίδου του Γιούρι, η οποία κατέχει άμεσα το σύνολο των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 13,0961 13,0961 19 Μαϊ 2017 Κατέρχεται του 15% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 33,5 33,5 23 Μαϊ 2019 Εταιρική πράξη
Από τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,65% και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,85%.
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,2033 5,2033 4 Οκτ 2019 Ανέρχεται του 5%
Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC»)και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds,άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών. ΗCRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία τεσσάρων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International S?rl και της Capital International Κ.Κ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGIIκαι η CB &T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη τράπεζα. Ούτε η CGC ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της Eurobank για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC 5,1 5,1 23 Μαϊ 2019 Εταιρική πράξη
Η PIMCO, κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου, υπό το ρόλο της ως επενδυτικού συμβούλου ή διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων (funds) ή / και έχει την εξουσία διαχείρισης της επένδυσης επί των μετοχών της Eurobank.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 26,42 26,42 8 Δεκ 2015
Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του N. 3864/2010.

Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 08.12.2015.
PAULSON JOHN 6,62 6,62 30 Απρ 2014
O κ. John Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της PAULSON & Co. INC., ποσοστό 6,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010, άρθρο 7Α).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8,93 8,93 13 Απρ 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε κατόπιν της λύσης της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε. και της αυτοδίκαιης περιέλευσης της κυριότητας του συνόλου της κινητής περιουσίας της στο Δημόσιο (άρθρο 50, παρ. 9 του ν. 3943/2011, ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011), στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ε.Φ.Κ.Α. 7,619 7,619 29 Ιουν 2018 Ανέρχεται του 5%
Ο ως άνω αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΦΚΑ προήλθε από την απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού των εντασσόμενων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών (εν προκειμένω του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΟΑΕΕ) δυνάμει των άρθρων 51 και 53 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να καταστεί καθολικός διάδοχος μεταξύ άλλων των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέχονταν από αυτούς.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 9,26 9,26 6 Μαϊ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ανωτέρω εταιρίας.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,26 8,26 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 7,98 7,98 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 7,96 7,96 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 7,65 7,65 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 6,39 6,39 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5,03 5,03 3 Σεπ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 33,34 33,34 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,647 13,647 31 Αυγ 2011 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 7,444 7,444 13 Σεπ 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 40,667 40,667 13 Δεκ 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8,46 8,46 4 Ιαν 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,92 7,92 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 7,86 7,86 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5,02 5,02 2 Νοε 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,12 20,12 17 Δεκ 2010 -
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 17,99 17,99 29 Δεκ 2011
To ποσοστό του μετόχου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ συμπεριλαμβάνεται στην κοινή επενδυτική μερίδα
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7,438 7,438 18 Απρ 2018 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 5,173 5,173 14 Μαρ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29,78 29,78 15 Οκτ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΖΑΡΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 19,33 19,33 8 Οκτ 2018 Ανέρχεται του 10% -
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19,33 19,33 8 Οκτ 2018 Ανέρχεται του 10% -
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. MEDITIME 11,36 11,36 29 Αυγ 2018 Ανέρχεται του 10% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83,29 83,29 9 Απρ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΤΣΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 24,323 24,323 21 Σεπ 2015
Επικαιροποίηση ποσοστών μετόχων κατόπιν ανακοίνωσης της εταιρίας της 21/09/2015 σχετικά με τους κύριους μετόχους της εταιρίας με ποσοστό άνω του ή ίσο του 5%.
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24,262 24,262 21 Σεπ 2015
Επικαιροποίηση ποσοστών μετόχων κατόπιν ανακοίνωσης της εταιρίας της 21/09/2015 σχετικά με τους κύριους μετόχους της εταιρίας με ποσοστό άνω του ή ίσο του 5%.
GIANO GIUSEPPE 24,262 24,262 21 Σεπ 2015
Επικαιροποίηση ποσοστών μετόχων κατόπιν ανακοίνωσης της εταιρίας της 21/09/2015 σχετικά με τους κύριους μετόχους της εταιρίας με ποσοστό άνω του ή ίσο του 5%.
ΝΙΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7,498 7,498 21 Σεπ 2015
Επικαιροποίηση ποσοστών μετόχων κατόπιν ανακοίνωσης της εταιρίας της 21/09/2015 σχετικά με τους κύριους μετόχους της εταιρίας με ποσοστό άνω του ή ίσο του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 51,04 51,04 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 28,41 28,41 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,13 5,13 29 Φεβ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22,79 22,79 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
DURATECH CORPORATION 20,78 20,78 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.

Η εταιρία συμμετοχών είναι συμφερόντων του μετόχου κ. Δημήτρη Παπαντωνίου (100%)
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,37 12,37 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 10,26 10,26 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 10,05 10,05 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9,66 9,66 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 65,12 65,12 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
THERMI A.E. 24,87 24,87 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 30,26 30,26 27 Απρ 2015 -
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11,52 11,52 27 Απρ 2015 -
ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9,22 9,22 27 Απρ 2015 -
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7,52 7,52 27 Απρ 2015 -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,27 7,27 12 Οκτ 2011 -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7,27 7,27 3 Ιουν 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7,09 7,09 21 Μαϊ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59,23 59,23 8 Αυγ 2013
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 11,92 11,92 7 Μαϊ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,98 8,98 8 Ιουλ 2008
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
ΛΙΑΡΤΣΗ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6,55 6,55 7 Μαϊ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30,6 30,6 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
LEYENDA INVESTMENTS LTD 33,3141 33,3141 25 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
REALEST LINK Α.Ε. 25,0 25,0 5 Μαρ 2019 Φθάνει στο 25%
Η εταιρία ανήκει κατά 50% στον κ. Β. Καρακουλάκη και ατά 50% στον κ. Α. Μάμαλη.
ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 23,04 23,04 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: α) άμεσα 21,12% και β) έμμεσα 1,92 μέσω της εταιρίας A. Mamalis investments Ltd.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 6,97 6,97 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη -
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων