Ε.Κ.Ε.Σ.

Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Η εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε μετοχές και ομολογίες εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Η Ε.Κ.Ε.Σ. επιτρέπεται να επενδύει σε:

 • κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, warrants),
 • μερίδια ΟΣΕΚΑ,
 • μερίδια ΟΣΕ (υπό προϋποθέσεις),
 • καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Μια Ε.Κ.Ε.Σ. συστήνεται:

 • ως μια Ελληνική Α.Ε. ειδικού σκοπού η οποία εκδίδει ονομαστικές μετοχές
 • λειτουργώντας ως κλειστού τύπου επενδυτικό σχήμα
 • με ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου € 300.000
 • δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
 • υπό την προϋπόθεση ότι θα εισαγάγει / εντάξει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση
  • σε Οργανωμένη Αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, εντός 24 μηνών από τη σύσταση της, με δυνατότητα παράτασης 24 μηνών από την Ε.Κ.
  • αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εισαχθούν οι μετοχές, η Ε.Κ.Ε.Σ. λύεται αυτοδικαίως.
 • η φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της ανατίθεται σε Θεματοφύλακα
 • μετά την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξη τους προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. η Ε.Κ.Ε.Σ. εποπτεύεται από την Ε.Κ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων